Stora Ursvik - småhus i kvarteret Rödfibblan

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 18 december 2008.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen medger uppförande av cirka 25 ​småhus, både enfamiljshus och parhus.
  • Husen får byggas i två våningar.
  • Planens syfte är också att bekräfta befintliga bergrum.

Planområdet ingick tidigare i detaljplanen för Stora Ursvik etapp 1B (C 362). Vid godkännandet av den detaljplanen i oktober 2007, beslöt stadsbyggnads- och miljönämnden att undanta de delar av planområdet som berördes av befintliga bergrum. Nämnden ansåg att bergrummens användning skulle utredas vidare.

I oktober 2007 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att fortsätta detaljplanearbetet för den nu aktuella delen.

Senast uppdaterad 10 juli 2019