Ekensbergsvägen – bostäder, handel och förskola, Sprängaren 7

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 13 januari 2017.
Diarienummer KS-0059/2015

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Befintligt kontorshus rivs och ersätts med bostäder: cirka 160 lägenheter.
  • Den nya bebyggelsen rymmer lokaler för förskola, butiker, restaurang och café.
  • En del av kommunens mark för allmän plats används till nya byggnader och förskolegård.
  • Miljön längs Ekensbergsvägen och Prästgårdsgatan får en mer stadslik karaktär.

Visionsbild över förslaget sett från Ekensbergsvägen.

Visionsbild över ny torgyta i hörnet Ekensbergsvägen/ Prästgårdsgatan.

Senast uppdaterad 16 november 2018
Den röda ringen markerar planområdet.

Den röda ringen markerar planområdet.