Furuvägen – fastigheten Trasten med fler

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 15 juli 2010.

De berörda fastigheterna är Trasten 3, Fasanen 3 och Duvan 5.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planens syfte är att kringliggande kvartersmark och de omkringliggande gatorna överförs till allmän platsmark.
  • Den nordöstra delen av Trasten 3 ska också överföras till allmän platsmark. ​


Förstora bilden

Bilden visar aktuellt planområde

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Förstora bilden

Den röda ringen markerar planområdet