Västra Brotorp – bostäder och skola

Detaljplan för fastigheten Sundbyberg 2:30 med flera vann laga kraft  och började gälla den 13 november 2010.

Området ligger norr om Enköpingsvägen i den östra delen av Sundbyberg och avgränsas av Enköpingsvägen i söder, Igelbäckens naturreservat i norr, detaljplanen för Brotorp i öster och Ursviks fotbollsplan i väster. Planområdet är cirka 8,2 hektar. Ett mindre vattenområde ingår.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Cirka 260 bostäder med blandade boendeformer som parhus, radhus och flerfamiljshus.
  • En skola för cirka 450 elever i olika åldrar.
  • En sporthall med omklädningsrum för allmänheten, tävlingsexpedition och vallbod.
  • Bebyggelsen ska anpassas till områdets förutsättningar och terrängen och påverka närliggande rekreationsområde så lite som möjligt.
  • Byggnadernas material samt framtida drift och underhåll ska stödja en långsiktigt hållbar utveckling.
  • För att säkerställa den öppna dalgången som natur/friluftsområde planläggs den delen för natur/friluftsliv.
Planområdet.

Planområdet.

Senast uppdaterad 10 juli 2019