Järnvägsgatan – kvarteret Kapellet

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 13 november 2010.

Detaljplanen gäller för fastigheten Kapellet 11.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Syftet med planen är att säkerställa att obebyggd kvartersmark överförs till allmän platsmark.
  • ​Nedgången till gångtunneln mellan Järnvägsgatan och Bangatan samt trottoaren inom programområdet övergår till allmän platsmark.
Förstora bilden

Bilden visar planområdet

Senast uppdaterad 10 juli 2019