Kavallerivägen och Rissneleden – bostäder i kvarteret Hjulmakaren

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 14 november 2015, plan C 420.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Nya bostäder byggs och ett nytt torg anläggs vilket ger området en mer urban karaktär.
  • Kopplingarna mellan Rissnes olika delar ska stärkas och offentliga mötesplatser ska skapas.
  • Ny bebyggelse med cirka 250 nya bostäder samt ett mindre torg med kommersiella lokaler föreslås.
  • Området kommer att trafikeras av tvärbanans Kistagren som kommer att gå i Kavallerivägen. Rissneleden och Kavallerivägen kommer att omgestaltas för att få en mer gångvänlig och urban karaktär.
Senast uppdaterad 26 november 2019