Kronan 1 – kontors- och verksamhetslokaler  

Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2017. Planen avser nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Ekensbergsvägen, Sturegatan, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. Diarienummer KS-0063/2015, plan C429.

Sammanfattning av planens innehåll

  • Kvarteret Kronan 1 får ny bebyggelse för kontor och övriga verksamhetslokaler.
  • En befintlig kontorsbyggnad och ett parkeringshus rivs och ersätts med nya byggnader.
  • Miljöerna kring kvarteret utvecklas för att skapa en mer levande stadsmiljö. Bland annat skapas en ny mindre entréplats i hörnet Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan.

Visionsbild sett från Ekensbergsvägen

Visionsbild sett från Prästgårdsgatan

Senast uppdaterad 10 juli 2019