Tuletorget - förskola

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla 30 maj 2014

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Exploatören avser, istället för att uppföra ett nytt lamellhus, behålla en befintlig byggnad och använda den som förskola med sex avdelningar.
  • Delar av Tuletorget i kvarteret Lärkan 14 kommer nyttjas som förskolegård och inte längre vara tillgängliga för allmänheten.


Senast uppdaterad 11 juli 2014