Kavallerivägen - bostäder och centrum

Detaljplan för nya bostäder längs Kavallerivägen på fastigheterna Sundbyberg 2:57 och del av Sundbyberg 2:26 har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 16 november 2019, C 448.
Diarienummer KS-0102/2017.

Sammanfattning av planens innehåll

Syftet med detaljplanen innebär möjlighet att uppföra en högre byggnad med cirka 10 våningar i korsningen Rissneleden/Kavallerivägen med lokal i bottenvåning och bostäder ovanpå. Längs med Kavallerivägen norrut föreslås två bostadslängor i varierad höjd, 6–7 våningar. Förslaget genererar drygt 160 lägenheter i bostadsrätter.

De byggnader som ligger vid torget ska utformas med lokaler avsedda för handels­ändamål i bottenvåning för de delar av byggnaderna som vänder sig mot torgytan.

Bebyggelse och placering syftar även till att skapa en mer stadsmässig karaktär längs Kavallerivägen.

Skiss över ny bebyggelse, ny förgårdsmark och ny trädgård med plats för lek. Klicka på bilden för att förstora den.

Perspektiv från Kavallerivägen - Bild White Arkitekter

Exempel på hur föreslagen bebyggelse utmed Kavallerivägen kan utformas - Bild White arkitekter

Senast uppdaterad 22 november 2019