Brotorp, Fornbyvägen - parkmark till kvartersmark

Detaljplan för fastigheten Betslet 10 har vunnit laga kraft, och började gälla den 23 december 2022.

Detaljplan C451.
Diarienummer KS-0765/2020.

Sammanfattning av planens innehåll

Detaljplanen möjliggör en marköverföring från del av fastigheten Sadeln 1 till fastigheten Betslet 10. Hela Betslet 10 får samma bestämmelser som nuvarande Betslet 10 har, det vill säga bostadsändamål samt förses med bestämmelsen att marken ej får bebyggas (prickmark).

Ta del av planhandlingar under rubriken Relaterat Innehåll.

Förstora bilden

Planområdet har markerats med rött. Nuvarande utbredning av fastigheten Betslet 10 är markerad med blå linje.

Senast uppdaterad 13 januari 2023
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.