Lådmakaren, Sundbyberg 2:26 – bostäder, skola, kontor

Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3 och 4 samt del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad, har vunnit laga kraft och börjar gälla från och med den 24 oktober 2017 C 432. Diarienummer KS-0500/2014.

Planskede

Sammanfattning av planens innehåll

  • Skol- och centrumändamål i en befintlig kontorsbyggnad på Lådmakaren 3 som är belägen vid Rissneleden.
  • Skolgård med varierade aktivitetsytor på bägge sidor om norra skolbyggnaden.
  • Elva nya bostadshus på två fastigheter innehållandes cirka 240 lägenheter inom planområdet.
  • Hyresrätter avses uppföras på fastigheten Lådmakaren 4 då befintlig restaurangbyggnad rivs.
  • Längs Rissneleden uppförs fem hus som upplåtes som bostadsrätter.
  • Rissneleden utvecklas till en stadsgata och utökningen av bostäder och verksamheter ger en mer levande stadsmiljö.
  • Bibehållen naturmark i kullens södra sluttning medan naturmark längs med Rissneleden tas i anspråk för ny bebyggelse.

Förslaget

Vy från entréer mot Rissneleden

3D-illustration över planförslaget sett från Rissneleden

Vy från skolgården

Vy från Rissneleden

Senast uppdaterad 10 juli 2019