Orgeln 7 - bostäder och kontor/handel, Sturegatan

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla från och med den 2 juni 2016, C 423.
Diarienummer KS-0067/2015

Skedet som planprocessen befinner sig i

Skedet som planprocessen befinner sig i

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • att det befintliga kvarteret byggs på med två till fyra våningar
  • att ge byggnaden en kvalitativt hög gestaltning
Planområde

Planområde

Klicka på bilden för förstoring

Vy från Järnvägsgatan, klicka på bilden för förstoring. Förstora bilden

Vy från Järnvägsgatan, klicka på bilden för förstoring.

Förstora bilden

Vy från Sturegatan, klicka på bilden för förstoring.

Bakgrund

Den 28 mars 2011 fick dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Orgeln 7.

Senast uppdaterad 5 april 2022