Löfströms allé - kontor och bostäder i kvarteret Kabeln

Detaljplanen för kvarteret Kabeln vann laga kraft och började gälla den 29 juni 2005

Planens syfte är att omfördela och utöka gällande byggrätter för kontor och industri samt ändra användningen för delar av kvarteret från kontor och industri till bostäder.
Vidare syftar planen till att anpassa planbestämmelserna till dagens situation vad beträffar miljöhänsyn, risker samt krav på flexibilitet och funktion i befintliga byggnader.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen omfattar fyra olika delar eller etapper: En påbyggnad av Toolex Alphahuset, ny bostadsbebyggelse, en ny entrébyggnad vid Allén på 13 våningar och ny kontorsbebyggelse mot järnvägen i fem våningar.
  • Detaljplanen möjliggör kontorsbebyggelse om cirka 86 000 kvm bruttoarea ovan mark, exklusive parkering. ​52 200 kvm är befintlig kontorsyta och resterande 33 800 kvm är tillkommande.
  • De nya byggnaderna ska innehålla garage.
Förstora bilden

Detaljplanen medger både ny bebyggelse och ombyggnationer, illustrerat i svart. Området sträcker sig mellan Löfströms allé och spårområdet.

Senast uppdaterad 10 juli 2019