Landsvägen 30 - Sundbyberg 2:4 - från parkmark till kvartersmark

Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark i Lilla Alby, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m.
den 11 januari 2019, C 444.
Diarienummer KS-0555/2016.

Planprocessen

Skedet som planprocessen befinner sig i.

Sammanfattning av planens innehåll

Syftet med detaljplanen är en marköverföring från parkmark till kvartersmark som möjliggör fastighetsbildning och justering av kommungräns.

Vy från Landsvägen

Illustration över vy från Landsvägen

Situationsplan för Grow hotel

Situationsplan för Grow hotel

Senast uppdaterad 10 juli 2019