Landsvägen och Ekensbergsvägen – kontor i kvarteret Cirkusängen

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 18 november 2011.

Detaljplanen medger att en ny kontorsbyggnad uppförs på den tidigare hårdgjorda ytan mellan Ekensbergsbron, Landsvägen, Cirkusgränd och järnvägsområdet. Området ligger mitt i Sundbybergs stadskärna, i direkt anslutning till goda kommunikationer och är en viktig entré till staden österifrån. 

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Inom området föreslås ny kontorsbebyggelse samt ett allmänt torg.​
  • Byggnaden kommer att bli Swedbanks nya huvudkontor, med plats för mellan 2 000 och 2 500 arbetsplatser.
  • Huset föreslås vara sex våningar närmast Ekensbergsbron för att sedan bli högre (nio våningar) närmast "Stora blå". Bebyggelsen utformas för att möjliggöra en restaurang i bottenvåningen.
  • Torgytan kan komma att fungera som en länk till framtida pendeltågsstation. På torgytan föreslås trädplantering och en uteservering till restaurangen.
  • Landsvägen föreslås göras om med breda trottoarer, cykelväg, sidoparkering och trädplantering.​
Förstora bilden

Bilden visar föreslagen bebyggelse utmed Landsvägen

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Förstora bilden

Den röda ringen markerar planområdet