Stora Ursvik - etapp 1 B

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 4 december 2007.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger en utbyggnad av cirka 250 bostäder i Stora Ursvik.
  • En befintlig kontorslokal kan byggas om och användas som skola.
  • En förskola ska uppföras och det ska skapas område för idrott och lek.
  • Planen möjliggör också tredimensionell fastighetsbildning för ett befintligt bergrum.
  • Det miljö- och gestaltningsprogram som har tagits fram för Stora Ursvik ska ligga till grund för all detaljplanering.
Senast uppdaterad 10 juli 2019