Stora Ursvik - etapp 2 A och 2 C

Plan 2A vann laga kraft och började gälla den 7 januari 2008. Plan 2C vann laga kraft och började gälla den 4 december 2007.

Områdena ligger på var sin sida om Ursviks allé i Stora Ursvik. Planerna medger cirka 700 nya bostäder i 2A och 605 stycken i 2C.

Sammanfattning av detaljplaneras innehåll

  • Bebyggelsen ska vara mellan tre till fem våningar och kvarteren huvudsakligen kringbyggda med entréer mot gatan.​
  • Det centrala läget utmed Ursviks allé möjliggör etableringar av verksamheter i bottenvåningen. Även i vissa gatukorsningar kan verksamheter uppföras. Möjliga verksamheter är cerisemarkerade på kartan. Mörkgröna streck visar kvarter med bostäder och gul markering visar var det finns offentlig mark/parkmark.
  • Parkeringsbehovet beräknas till en parkeringsplats per lägenhet. Huvuddelen av parkeringarna föreslås i garage under mark inom kvarteren.
  • Kollektivtrafiken kommer att byggas ut successivt i takt med färdigställandet av stadsdelens utbyggnadsetapper. Gamla Enköpingsvägen dimensioneras för att möjliggöra busstrafik.  


Detaljplaneområdena 2A och 2C, principiellt indelade i olika färger Förstora bilden

Detaljplaneområdena 2A och 2C, principiellt indelade i olika färger

Senast uppdaterad 10 juli 2019