Hamngatan – bostäder vid Bällstaviken

Detaljplan vann laga kraft och började gälla den 15 mars 2007 efter regeringsbeslut. Den gäller för fastigheterna Hamnen 8,9 och 14, Pumpen 1, del av Sundbyberg 2:4 samt Förrådet 1. Detaljplanen är ett tillägg till detaljplan C 356.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • ​Planen medger att totalt cirka 350 bostäder kan byggas längs Bällstaviken i Lilla Alby.
  • Området blir en stadsmässig entréplats för Sundbyberg vid Bällsta Bro med bostäder, verksamheter och en hållplats för Tvärbanan.
  • Kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska tas tillvara.
  • Parkrummet vid Bällstaån ska stärkas.
Illustration av strandpromenaden.Förstora bilden

Illustration av strandpromenaden.

Illustration av kvarteret.Förstora bilden

Illustration av kvarteret.

Hamnen 8 (Hamngatan 33)

Lagerbyggnaden mot Landsvägen rivs och ersätts med en nybyggnad i 5 våningar för kontor med mera. Nybyggnaden ansluter mot befintlig industribyggnad som bevaras. Den planerade snabbspårvägen passerar under nybyggnaden i en två våningar hög arkad. Mot Hamngatan skapas ett torg med trädplantering. Parkering för cirka 50 bilar anordnas inom fastigheten.

Kvarteret Franstorp

De planerade bostadsbyggnaderna grupperas kring två halvöppna gårdar med 5–6 våningar höga hus. Mot Landsvägen placeras ett högre hus, 16 våningar. Det höga huset placeras längs Landsvägen. 25 procent av bostäderna ska vara hyresrätter. Ett litet inslag av lokaler kan inrymmas mot gatorna. Ett gång- och cykelstråk löper genom kvarteret och binder ihop befintliga bostadskvarter med vattnet och strandpromenaden utmed Bällstaån.

Parkering anordnas i souterrängvåning längs Hamngatan.

Kvarteret Hamnen

Den planerade bostadsbebyggelsen är 7 våningar och har placerats och utformats för att skapa utsikt och kontakt med vattnet från bostäderna och Hamngatan. Parkeringen är placerad som en långsträckt underbyggnad längs Hamngatan. Då parkeringen, av grundläggningsskäl, måste ligga över nivån +1 bildas en terrassering/sluttande yta ner mot strandpromenaden längs Bällstaån.

Tuvanparkens kontakt med strandlinjen förbättras genom att marken väster om Hamngatan i detta avsnitt omvandlas från grusad upplagsyta till planterad parkmark. En förändring av Hamngatans sträckning och uttryck i detta snitt planeras.

Riksbyggen är exploatör, några delar är redan klara medan andra uppförs nu.

Senast uppdaterad 10 juli 2019