Gesällvägen - Östra Madenvägen –
Nya bostadskvarter

Detaljplan för fastigheten Fredspipan 1 samt del av fastigheterna Fröfjärden 1, Fröfjärden 7 och Sundbyberg 2:30, (Sundbypark), vid Gesällvägen/ Östra Madenvägen i Hallonbergen, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 27 december 2018, C 443.
Diarienummer KS-0289/2015.

Förslaget

  • Fem nya bebyggelsekvarter med varierade byggnadshöjder i två till nio våningar samt ett högre hus i 15 våningar.
  • Kvarteren rymmer cirka 770 bostäder, en förskola och lokaler med centrumverksamhet i bottenvåningarna.
  • Parkstråk förlängs centralt genom området
  • Nya stadsgator med trädplanteringar
Illustration för utformning av förskola med del av gård på taket

Illustration för utformning av förskola på tak. Klicka på bilden för att göra den större

Illustrationsplan

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att göra den större.

Situationsplan. Bild: ÅWL

Situationsplan. Bild: ÅWL, klicka på bilden för att göra den större.

Volymstudie från sydost. Bild: ÅWL

Volymstudie från sydost. Bild: ÅWL. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 15 januari 2019