Skogsbacken - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft en 4 oktober 2007 efter regeringsbeslut.

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Renen och Älgen.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att ett nytt bostadshus med cirka 40 lägenheter uppförs på fastigheten Renen 2/2.
  • Inlastningen till butikerna i befintligt bostadshus ska också förbättras.
  • Miljön kring Ravinstigen ska rustas upp så att ett stråk mellan filmstaden och Storskogstorget skapas.

Huset är nu klart.

Illustration av bostadshuset.

Illustration av bostadshuset.

Senast uppdaterad 10 juli 2019