Skogsbacken - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft en 4 oktober 2007 efter regeringsbeslut.

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Renen och Älgen.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att ett nytt bostadshus med cirka 40 lägenheter uppförs på fastigheten Renen 2/2.
  • Inlastningen till butikerna i befintligt bostadshus ska också förbättras.
  • Miljön kring Ravinstigen ska rustas upp så att ett stråk mellan filmstaden och Storskogstorget skapas.

Huset är nu klart.

Illustration av bostadshuset.

Illustration av bostadshuset.

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet