Spiken 11, 12: ny- och påbyggnation av bostäder

Detaljplan för ny- och påbyggnation av bostäder på fastigheten Spiken 11-12, Järnvägsgatan 54–56, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 29 augusti 2018, C 439
Diarienummer KS-0062/2015.

Planskede

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder på fastigheternas innergårdar. Byggnadsvolymer och placeringar samt utförande har utretts för lämplighet med hänsyn till omgivande bebyggelse och Sundbybergs kulturhistoriskt värdefulla stadskärna.

Situationsplan över Spiken 11 och 12.

Klicka för att se en större bild med förklarande text.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 10 juli 2019