Vintergatan - bostäder i kvarteret Sprängaren

Detaljplanen för utveckling av fastigheten Sprängaren 8 har vunnit laga kraft och gäller från och med 22 december 2013.

Sammanfattning av planens innehåll

  • Ny byggnad med bostäder intill korsningen Prästgårdsgatan – Ekensbergsvägen.
  • Påbyggnad av befintligt kontorshus, genom att befintlig indragen takvåning ersätts med en hel våning och en indragen våning.
  • Cirka 50 nya lägenheter längs Vintergatan – Mariagatan.
  • Mariagatan förlängs som allmän gata.
  • Fastigheten Sprängaren 3 på Vintergatan 7 blir allmän parkmark.
Bilden visar planområdet.

Bilden visar planområdet.

Senast uppdaterad 19 mars 2014

Den röda ringen markerar planområdet