Vintergatan - bostäder i kvarteret Sprängaren 8

Detaljplanen för utveckling av fastigheten Sprängaren 8 har vunnit laga kraft och gäller från och med 22 december 2013, C 408.
Diarienummer SMN-0449/2008.

Sammanfattning av planens innehåll

  • Ny byggnad med bostäder intill korsningen Prästgårdsgatan – Ekensbergsvägen.
  • Påbyggnad av befintligt kontorshus, genom att befintlig indragen takvåning ersätts med en hel våning och en indragen våning.
  • Cirka 50 nya lägenheter längs Vintergatan – Mariagatan.
  • Mariagatan förlängs som allmän gata.
  • Fastigheten Sprängaren 3 på Vintergatan 7 blir allmän parkmark.
Bilden visar planområdet.

Bilden visar planområdet.

Senast uppdaterad 10 juli 2019