Karta över Stora Ursvik med beskrivningar av vad som pågår.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Stora Ursvik etapp 3

Området vid Forskarparken innehåller bland annat cirka 1200 nya bostäder, en park och förskolan Forskaren.

Det här ska byggas

Området vid Forskarparken är ett nytt bostadsområde i Ursvik där vi bygger:

 • cirka 1200 lägenheter och 20 småhus
 • förskolan Forskaren
 • verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla Enköpingsvägen
 • teknisk anläggning för källsortering och elnätsstationer
 • allmänna parkområden, gångstråk och mötesplatser

Inflyttning kommer att ske etappvis. Läs mer om planeringen av området i detaljplanen.

Förskolan Forskaren

Förskolan Forskaren har byggts med miljöklass silver och har plats för 160 barn på åtta avdelningar. Verksamheten har öppnat och kommer att ha Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.

Miljöklassningen silver innebär att akustik, klimat och inomhusluft är av hög kvalitet samt att energianvändningen är låg.

Förskolan är byggd i trä, har sedumtak och stora glaspartier som ger fint ljusinsläpp och härlig kontakt med den omgivande naturen, som vi så långt som möjligt bevarar på förskolans gård. Den har eget tillagningskök och både inomhus och utomhus finns det vattenlekar. 

Om du är intresserad av en plats ber vi dig att kontakta sektorn för lärande och bildning på telefon 08-706 80 00 (växeln).

Nu har Forskarparken öppnat

Karta över parken.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

I Forskarparken finns det alltid något nytt att upptäcka. Stora delar av den befintliga naturen har sparats och möjligheter till lek har passats in i naturen.

I de centrala delarna (1) finns en tillgänglig större lekplats med sand- och vattenlek, gungor, sittplatser och lekhus. För lite större barn finns en tubrutschkana och klätterlek.

Väster om lekplatsen går spångar mellan små tallar och över berghällar (2). Där finns även en gräsmatta för bollspel med sittplatser intill.

I de östra delarna av Forskarparken finns naturmark med tallar och berghällar (3). Där finns även fem värn från tiden platsen användes som övningsplats för försvaret.

Från den centrala lekplatsen leder en stig till värnen. Den leder även vidare till de östligaste delarna av parken. Där hittar du en bollplan och ett utegym (4) med stor möjlighet till lek och rörelse.

Störningar

Området i Stora Ursvik som omgärdar den blivande Forskarparken utgörs i dagsläget fortfarande av byggarbetsplatser i vissa delar. Staden och anlitade entreprenörer strävar efter att det ska vara en så god levnadsmiljö som möjligt för de som redan flyttat in, trots många pågående arbeten för att färdigställa nya bostäder. Vi beklagar att det kan upplevas som en lite stökig och dammig miljö i olika omgångar. Det är dock en naturlig del av stora byggprojekt och vi ber om tålamod.

Bullrig verksamhet är begränsad till klockan 07.00–17.00. Arbete som kan ge störande buller under helgfri måndag-fredag kl. 19.00-07.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 17.00–09.00 får endast utföras efter tillstånd från Polismyndigheten.

Marken innehåller mycket berg vilket innebär att sprängningarna kan märkas på längre distans än vanligt. Vid varje sprängning mäter vi vibrationerna i marken så att de inte  ska över skrida gränsvärden och orsaka skador på omgivningen.

Tidplan

Byggnationen startade våren 2016 och beräknas vara helt klar under 2025.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Frågor och svar

Hur ser planerna för gata och park ut?

 • Området har delats upp i fyra entreprenader för den så kallade finplaneringen. Den innebär att gator och parker iordningsställs.
 • Första entreprenaden avser Forskarparken, Milstenparken och Västra parkslingan. Forskarparken invigdes den 16 oktober 2021. Även Milstensparken med tillhörande trappor är nu öppna för allmänheten.
 • Andra entreprenaden avser gatorna, Forskargränd, stora delar av Forskningsringen och Gamla Enköpingsvägen. Dessa arbeten är avslutade.
 • Tredje entreprenaden avser övriga parkområden som återstår efter de två första entreprenaderna. Östra Parkslingan samt Övre och nedre Trapplopp 2 har nu öppnats. Den sista delen av det regionala cykelstråket längs Gamla Enköpingsvägen är färdigställd och har öppnats.
 • Fjärde entreprenaden avser färdigställande av Trapplopp 2 samt de västra delarna av Forskningsringen och Gamla Enköpingsvägen. Tidplanen är inte fastställd men preliminärt beräknas detta vara slutfört under 2025.. Färdigställande av trappupplopp 3 samt parkstråk pågår till och med 30 november 2025. Färdigställande av hus 1 och 2 pågår till och med 18 september 2025.

Hur hanteras hushållssopor i området?

Ett sopsugssystem är utbyggt i området och kommer fungera i takt med att inflyttning sker.

Varför ändras avspärrningarna kontinuerligt?

Arbetsområdena ändras varefter hus, park och gator byggs färdigt och delar som tidigare varit stängda öppnas för tillträde. På samma sätt stängs tidigare öppna områden av då det ska börja byggas där.

Hur är det med parkering i området?

 • Boende ska i första hand parkera i garage eller i annan anordnad parkering på tomtmark.
 • Under utbyggnadsskedet är det inte tillåtet att parkera längs arbetsgator. Projektet har anlitat ett parkeringsbolag som ser till att parkering sker enligt gällande regler.

Vem äger marken utanför husen?

Sundbybergs stad äger allmän platsmark, det vill säga gator och parker. Alla tomter ägs av byggaktörer och bostadsrättsföreningar.

Gatunamnsskyltar

Området kommer att få gatunamnsskyltar i takt med att utbyggnaden blir klar.

Återvinningsstation

När området är helt utbyggt kommer det att finnas en återvinningsstation i områdets västra del, på Gamla Enköpingsvägen.

Regionalt cykelstråk

Det regionala cykelstråket längs med Gamla Enköpingsvägen är färdigställd och öppen.

Kommer bullerplank byggas för att minska bullernivåerna från Enköpingsvägen?

Inga åtgärder för buller kommer att göras inom ramen för Stora Ursvik etapp 3. En bullerutredning gjordes i samband med att detaljplanen togs fram, du kan läsa mer här Länk till annan webbplats..

Vilka tider är aktivitetsparken öppen?

Aktivitetsparken är öppen för allmänheten dygnet runt. Belysningen kommer att kunna tändas i gryning- och skymningsljus mellan kl. 8-22, strömbrytare kommer att finnas vid varje entré.

Hur blir det med ljudnivån från aktivitetsparken?

För att dämpa ljudet från aktivitetsparken har ett panelstängsel monterats med dämpande effekt.

Hur ser det ut med belysning i området?

De provisoriska belysningsmaster som lyst upp gatorna under årets mörka period byts ut till permanenta lyktstolpar vartefter byggnader och ytor färdigställs.

Belysning genom slingan i Forskarparken saknas då det inte kommer utföras något vinterunderhåll längs sträckan.

Hur kommer snöröjningen att fungera under vintern?

Sundbybergs stad kommer att hantera snöröjningen under vintern vid de ytor som är tillgängliga för allmänheten. Detta innefattar Forskarringen, Forskargränd samt Gamla Enköpingsvägen.

Vad betyder serviceperiod?

Serviceperiod sträcker sig mellan 1 nov – 15 maj. Under den perioden inträffar servicedagar - en dag då gatan har parkeringsförbud. Tanken är att det ge staden möjlighet till åtkomst till gatan för att städa gatan, påbörja ett byggprojekt etcetera.

Varför kan inte alla boende i området få boendeparkering?

I stadens regelverk kring boendeparkering finns ett nämndbeslut att fastigheter byggda efter augusti 2019 inte ska kunna få boendeparkering. Dessa fastigheter ska vara byggda med olika lösningar för parkerings- och transportbehov. I området gäller det för fastigheter som är byggda efter augusti 2019.

Var hittar jag information om jag kan få boendeparkering?

På stadens webbsida finns information om hur du kan ansöka om boendeparkering. Får du ett nekande svar framgår det i informationen varför, exempelvis att fastigheten inte medger boendeparkering. I dagsläget finns ingen lista som visar vilka fastigheter som har tillgång till boendeparkering, men det är under framtagande.

Jag har inte fått parkering i min förenings parkering/garage. Finns det någonstans jag kan hyra parkering i området?

Vid inflyttning så bör du fått informationen att fastigheten byggts med mobilitetsåtgärder; det vill säga andra mobilitetslösningar än parkeringar, så som garage, bilpool, cykelgarage eller liknande. Om du inte hittat parkeringsplats i din fastighet kan du söka i andra fastigheter.

Senast uppdaterad 13 mars 2024