Kommunrevision

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten. Sundbybergs stads revisorer genomför en oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete.


Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Granskning av utbetalningar inom HVB och försörjningsstöd Pdf, 703.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Granskning av utbetalningar inom HVB och försörjningsstöd Pdf, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av samverkan vid utskrivning från slutenvård Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av samverkan vid utskrivning från slutenvård Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av delårsrapport 2020 Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas uttalande om delårsbokslutet 2020 Pdf, 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn Pdf, 464 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn Pdf, 32.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på granskning av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn Pdf, 1 MB.

Uppföljande granskning av stadens expansion Pdf, 260 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - uppföljande granskning av stadens expansion Pdf, 14.7 kB.


Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 550.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av samverkan vid Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
utskrivning från sluten hälso- och Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
sjukvård Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Granskning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Pdf, 78.2 kB.


Granskning av detaljplaneprocessen Pdf, 490.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Granskning av detaljplaneprocessen Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sundbybergs stads svar på Revisorernas granskning av Sundbyberg stads detaljplaneprocess Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av krisledningsnämndens befogenheter Pdf, 466.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Krisledningsnämndens befogenheter Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av intern kontroll Pdf, 425.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - intern kontroll Pdf, 281.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Revisionsåret 2019

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Rapport, granskning av nyttjandet av stats- och EU-bidrag Pdf, 363 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv, granskning av nyttjandet av Pdf, 864.4 kB, öppnas i nytt fönster.

stats- och EU-bidrag Pdf, 864.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från Pdf, 859.8 kB, öppnas i nytt fönster.

kultur- och fritidsnämnden Pdf, 859.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Svar från kommunstyrelsen Pdf, 92.2 kB.

Delårsrapport per 2019-08-31 Pdf, 174.6 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 127.7 kB. - delårsrapport per 2019-08-31


Äldrenämndens samt social- och arbetsmarknadsnämndens uppföljning av externa utförare Word, 379 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 742.3 kB, öppnas i nytt fönster. - uppföljning av externa utförare

Svar från Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

social- och arbetsmarknads Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

nämnden Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förstudie arbetsmiljö Pdf, 516.5 kB, öppnas i nytt fönster.Granskning av ekonomi och verksamhetsstyning Pdf, 887.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av ekonomi och verksamhetsstyrning Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar till revision - granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom grundskole- och gymnasienämnden Pdf, 703.1 kB.

Granskning av bostadsanpassningsbidrag Pdf, 311.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av bostadsanpassningsbidrag Pdf, 26.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på revisionsrapport- Granskning av byggnads- och tillståndsnämndens hantering och uppföljning av bostadsanpassningsbidrag Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av GDPR Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av GDPR Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på revisorernas granskning av Sundbybergs stads Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.
efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av förskolenämndens tillsyn Pdf, 424.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv - granskning av förskolenämndens tillsyn Pdf, 552.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från förskolenämnden Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsåret 2018

Re‌visionsrapporter 2018

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Årsbokslut 2018 Pdf, 597.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster. - årsbokslut 2018


Granskning av informationssäkerhetsarbetet Pdf, 793.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivels Pdf, 498.4 kB, öppnas i nytt fönster.e - informationssäkerhet

Svar från kommunstyrelsen Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Svar från stadsmiljö- och tekniska nämnden Pdf, 93.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling av elever i grundskolan Pdf, 657.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 1011.6 kB, öppnas i nytt fönster. - diskriminering och kränkande behandling

Svar från grundskole- och gymnasienämnden Pdf, 99.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förstudie om stadens styrmodell för Pdf, 839.8 kB, öppnas i nytt fönster.
verksamhets- och ekonomistyrning Pdf, 839.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 36.1 kB, öppnas i nytt fönster. - förstudie stadens styrmodell


Stadens strategiska lokalförsörjning Pdf, 458.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 727.7 kB, öppnas i nytt fönster. - stadens strategiska lokalförsörjning

Svar från kommunstyrelsen Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadens korruptionsförebyggande arbete Pdf, 2.2 MB.

Revisionsskrivelse Pdf, 649.8 kB, öppnas i nytt fönster. - stadens korruptionsförebyggande arbete

Svar från stadsmiljö- och tekniska nämnden Pdf, 368.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från kommunstyrelsen Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förstudie om ungdomsmottagningen Word, 167.9 kB, öppnas i nytt fönster.Förstudie om stadens rutiner kring nutrition inom äldreomsorgen Word, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Revisionsåret 2017

Revisions‌rapporter 2017

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Förstudie av äldrenämndens verksamhets- och ekonomistyrning Pdf, 539.9 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 30.1 kB, öppnas i nytt fönster. - äldrenämndens verksamhets- och ekonomistyrning


Årsredovisning 2017 Pdf, 597.2 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 977.2 kB. - årsredovisning 2017


Stadens fortsatta expansion Pdf, 1 MB.

Revisionsskrivelse Pdf, 487.9 kB. - stadens fortsatta expansion

Svar från kommunstyrelsen Pdf, 78.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Pdf, 670.8 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 284.8 kB. - intern kontroll


Insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap Pdf, 722.5 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 342.7 kB. - ekonomiskt utanförskap

Svar från social- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt aktivitetsansvar Pdf, 773.5 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 328.1 kB. - kommunalt aktivitetsansvar


Delårsrapport per 31 aug 2017 Pdf, 395.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionskrivelse Pdf, 335.8 kB, öppnas i nytt fönster. - delårsrapport


Stadens upphandlings- och inköpsverksamhet Pdf, 710.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster. - upphandlings- och inköpsverksamhet

Svar från kommunstyrelsen Pdf, 778.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förstudie - implementering av dataskyddsreformen Pdf, 64.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. - implementering av dataskyddsreformen


Förstudie - uppföljning av stöd till vissa föreningar Pdf, 42.4 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 256.3 kB. - förstudie stöd till föreningar


Strategisk kompetensförsörjning Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 453.1 kB, öppnas i nytt fönster. - strategisk kompetensförsörjning
Svar från grundskole- och gymnasienämnden Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Ledamöter i kommunrevisionen

Ledamöter i stadens revisionsnämnd

Namn

Uppdrag

Torbjörn Nylén (M)

ordförande

Hans-Erik Salomonsson (S)

vice ordförande

Kave Noori (V)

ledamot

Peter Vargård (SD)

ledamot

Hans Lennart Thorin (C)

ledamot

Håkan Söderberg (L)

ledamot

Robert Ahl (MP)

ledamot

Maritta Hellström (KD)

ledamot


Senast uppdaterad 28 april 2021