Kommunrevision

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges revisorer genomför en oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Revisionsrapporter 2022

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll Pdf, 257.7 kB.Granskning av årsredovisning Pdf, 82.5 kB, öppnas i nytt fönster.Revisorernas revisionsberättelse Pdf, 14 kB.Granskning av delårsrapport Pdf, 266.4 kB.

Granskning av delårsrapport - revisorernas utalande Pdf, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster.Granskning av arbetsmarknadsåtgärder Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse - Granskning av arbetsmarknadsåtgärder Pdf, 25.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av social- och Pdf, 184.3 kB.
arbetsmarknads-nämnden samt Pdf, 184.3 kB.
äldrenämndens interna kontroll för Pdf, 184.3 kB.
att motverka välfärdsbrott Pdf, 184.3 kB..

Skrivelse - Granskning av social- och Pdf, 379.4 kB.
arbetsmarknads-nämnden samt Pdf, 379.4 kB.
äldrenämndens interna kontroll för Pdf, 379.4 kB.
att motverka välfärdsbrott Pdf, 379.4 kB..


Granskning av stadsutvecklings-projektet Pdf, 618.2 kB.
Sundbybergs nya stadskärna Pdf, 618.2 kB..

Skrivelse - Granskning av stadsutvecklings-projektet Pdf, 386.9 kB.
Sundbybergs nya stadskärna Pdf, 386.9 kB..


Granskning av rutiner för placeringar i Pdf, 134.7 kB.
familjehem Pdf, 134.7 kB..

Skrivelse - Granskning av rutiner för placeringar i Pdf, 381.5 kB.
familjehem Pdf, 381.5 kB..

Svar - Granskning av rutiner för placeringar i Pdf, 3.5 MB.
familjehem Pdf, 3.5 MB..

Granskning av stadens hantering av skyddade Pdf, 186.5 kB.
personuppgifter Pdf, 186.5 kB.

Skrivelse - Granskning av stadens hantering av skyddade Pdf, 389.9 kB.
personuppgifter Pdf, 389.9 kB.

(GGN) Svar på revisorernas granskning Pdf, 388.9 kB.


(FN) Svar på revisorernas granskning Pdf, 778.7 kB.


(KS) Svar på revisorernas granskning Pdf, 1.2 MB.


(SAN) Svar på revisorernas granskning Pdf, 3.3 MB.

Granskning av valnämnd Pdf, 224.2 kB.

Skrivelse - Granskning av valnämnd Pdf, 322.6 kB.

Svar på revisionens granskning av valnämnden 2022 Pdf, 1.3 MB.

Uppföljande granskning Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse - uppföljande granskning Pdf, 14.7 kB, öppnas i nytt fönster.Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Granskning av inköpsprocessen Pdf, 346.5 kB.

Revisionsskrivelse - Granskning av inköpsprocessen Pdf, 345.1 kB.


Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut Pdf, 465.6 kB.

Revisionsskrivelse - Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut Pdf, 25.2 kB.


Granskning av utbetalningar inom HVB och försörjningsstöd Pdf, 703.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Granskning av utbetalningar inom HVB och försörjningsstöd Pdf, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på granskning av utbetalningar inom HVB och försörjningsstöd Pdf, 6.2 MB.

Granskning av samverkan vid utskrivning från slutenvård Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av samverkan vid utskrivning från slutenvård Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av hantering av skolfrånvaro Pdf, 360.2 kB.

Revisionsskrivelse - hantering av skolfrånvaro Pdf, 326.7 kB.

Svar på granskning av hantering av skolfrånvaro Pdf, 1.3 MB.

Uppföljande granskning av stadens Pdf, 382.5 kB.
informationssäkerhet samt följsamhet gentemot Pdf, 382.5 kB.
GDPR Pdf, 382.5 kB.

Uppföljande granskning av stadens informationssäkerhet samt följsamhet gentemot GDPR Pdf, 70.1 kB.


Granskning av våld i nära relationer Pdf, 474.4 kB.

Revisionsskrivelse våld i nära relationer Pdf, 343.8 kB.


Granskning av äldrenämndens pandemihantering Pdf, 488.4 kB.

Revisionsskrivelse äldrenämndens pandemihantering Pdf, 333.3 kB.Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Granskning av delårsrapport 2020 Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas uttalande om delårsbokslutet 2020 Pdf, 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn Pdf, 464 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn Pdf, 32.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på granskning av livsmedelskontroll och alkoholtillsyn Pdf, 1 MB.

Uppföljande granskning av stadens expansion Pdf, 260 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - uppföljande granskning av stadens expansion Pdf, 14.7 kB.


Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 550.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Granskning av samverkan vid Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
utskrivning från sluten hälso- och Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
sjukvård Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Granskning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Pdf, 78.2 kB.


Granskning av detaljplaneprocessen Pdf, 490.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Granskning av detaljplaneprocessen Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sundbybergs stads svar på Revisorernas granskning av Sundbyberg stads detaljplaneprocess Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av krisledningsnämndens befogenheter Pdf, 466.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - Krisledningsnämndens befogenheter Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på granskning av krisledningsgnämndens befogenheter Pdf, 1.2 MB.

Granskning av intern kontroll Pdf, 425.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - intern kontroll Pdf, 281.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Revisionsåret 2019

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Rapport, granskning av nyttjandet av stats- och EU-bidrag Pdf, 363 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv, granskning av nyttjandet av Pdf, 864.4 kB, öppnas i nytt fönster.

stats- och EU-bidrag Pdf, 864.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från Pdf, 859.8 kB, öppnas i nytt fönster.

kultur- och fritidsnämnden Pdf, 859.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Svar från kommunstyrelsen Pdf, 92.2 kB.

Delårsrapport per 2019-08-31 Pdf, 174.6 kB.

Revisionsskrivelse Pdf, 127.7 kB. - delårsrapport per 2019-08-31


Äldrenämndens samt social- och arbetsmarknadsnämndens uppföljning av externa utförare Word, 379 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse Pdf, 742.3 kB, öppnas i nytt fönster. - uppföljning av externa utförare

Svar från Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

social- och arbetsmarknads Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

nämnden Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förstudie arbetsmiljö Pdf, 516.5 kB, öppnas i nytt fönster.Granskning av ekonomi och verksamhetsstyrning Pdf, 887.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av ekonomi och verksamhetsstyrning Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar till revision - granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom grundskole- och gymnasienämnden Pdf, 703.1 kB.

Granskning av bostadsanpassningsbidrag Pdf, 311.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av bostadsanpassningsbidrag Pdf, 26.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på revisionsrapport- Granskning av byggnads- och tillståndsnämndens hantering och uppföljning av bostadsanpassningsbidrag Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av GDPR Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse - granskning av GDPR Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på revisorernas granskning av Sundbybergs stads Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.
efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av förskolenämndens tillsyn Pdf, 424.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv - granskning av förskolenämndens tillsyn Pdf, 552.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar från förskolenämnden Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges revisorer

 

Namn

Uppdrag

Torbjörn Nylén (M)

ordförande

Hans-Erik Salomonsson (S)

vice ordförande

Kaveh Noori (V)

ledamot

Gary Aelius (SD)

ledamot

Håkan Söderberg (L)

ledamot

Gustaf Öbrink (C)

ledamot

Robert Ahl (MP)

ledamot

Maritta Hellström (KD)

ledamot


Senast uppdaterad 3 januari 2024