Kommunrevision

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten. Sundbybergs stads revisorer genomför en oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Revisionsåret 2017

Revisions‌rapporter 2017

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Kommunalt aktivitetsansvarPDF

RevisionsskrivelsePDF - kommunalt aktivitetsansvar


Delårsrapport per 31 aug 2017PDF

RevisionskrivelsePDF - delårsrapport


Stadens upphandlings- och inköpsverksamhetPDF

RevisionsskrivelsePDF - upphandlings- och inköpsverksamhet

Svar från kommunstyrelsenPDF

Förstudie - implementering av dataskyddsreformenPDF

RevisionsskrivelsePDF - implementering av dataskyddsreformen


Förstudie - uppföljning av stöd till vissa föreningarPDF

RevisionsskrivelsePDF - förstudie stöd till föreningar


Strategisk kompetensförsörjningPDF

RevisionsskrivelsePDF - strategisk kompetensförsörjning
Svar från grundskole- och gymnasienämndenPDF

 

Revisionsåret 2016

Revisionsrapporter 2016‌

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Intern kontrollPDF

RevisionsskrivelsePDF - intern kontroll


Årsredovisning 2016PDF

RevisionsskrivelsePDF - årsredovisning 2016


Mottagandet av ensamkommande barnPDF

RevisionsskrivelsePDF - ensamkommande barn

Svar från social- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Måluppfyllelse i skolanPDF

RevisionsskrivelsePDF - måluppfyllelse i skolan

Svar från grundskole- och gymnasienämndenPDF

Digitalisering av stadens verksamheterPDF

RevisionsskrivelsePDF - digitalisering

Svar från kommunstyrelsenPDF

Strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångarPDF

RevisionsskrivelsePDF - strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar

Svar från stadsmiljö- och tekniska nämndenPDF

Förstudie av överförmyndar-verksamhetenPDF

RevisionsskrivelsePDF - överförmyndar-verksamheten

Förstudien motiverade inte någon fördjupad granskning

Delårsbokslut 31 augusti 2016PDF

RevisionsskrivelsePDF - delårsbokslut

Denna typ av revision besvaras inte

Årsredovisning 2015PDF

RevisionsskrivelsePDF - årsredovisning

Denna typ av revision besvaras inte

Fastighets AB FörvaltarenPDF

RevisionsskrivelsePDF - Fastighets AB Förvaltaren

Denna typ av revision besvaras inte

Sundbybergs stadshus ABPDF

RevisionsskrivelsePDF - Sundbybergs stadshus AB

Denna typ av revision besvaras inte

Norrenergi och Miljö ABPDF

RevisionsskrivelsePDF - Norrenergi och Miljö AB

Denna typ av revision besvaras inte

Norrenergi ABPDF

RevisionsskrivelsePDF - Norrenergi AB

Denna typ av revision besvaras inte


Revisionsåret 2015

Revisionsrapporter 2015‌

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Delårsbokslut 30 juni 2015PDF

RevisionsskrivelsePDF - delårsbokslut

Denna typ av revision besvaras inte

Anlitande av externa konsulterPDF

RevisionsskrivelsePDF - externa konsulter

Svar från kommunstyrelsenPDF

Arkiv och diariehanteringPDF

RevisionsskrivelsePDF - arkiv och diariehantering

Svar från kommunstyrelsenPDF

Internkontroll av administrativa rutiner och finansiell rapportering 2015PDF

RevisionsskrivelsePDF - internkontroll

Svar från kommunstyrelsenPDF

Elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighetPDF

RevisionsskrivelsePDF - elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet

Svar från barn- och utbildningsnämndenPDF

Biståndsbedömningen inom äldreomsorgenPDF

RevisionsskrivelsePDF - biståndsbedömningen inom äldreomsorgen

Svar från äldrenämndenPDF

Årsredovisning 2014PDF

RevisionsskrivelsePDF - årsredovisning 2014

Denna typ av revision besvaras inte

 

Ledamöter i kommunrevisionen

Ledamöter i stadens revisionsnämnd

Namn

Uppdrag

Ort

Torbjörn Nylén (M)

ordförande

Sundbyberg

Hans-Erik Salomonsson (S)

vice ordförande

Sundbyberg

Parivash Saraji (MP)

ledamot

Sundbyberg

Per Godin (V)

ledamot

Sundbyberg

Manora Kjellin (SD)

ledamot

Sundbyberg

Håkan Söderberg (L)

ledamot

Sundbyberg

Anders Hallstan (C)

ledamot

Sundbyberg

Lena Wiström (KD)

ledamot

Sundbyberg

 

Senast uppdaterad 17 januari 2018