Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Sundbybergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och lika många ersättare. De partier som är representerade i kommunstyrelsen är: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. I registret för förtroendevalda hittar du samtliga ledamöter och ersättare.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och att ha uppsikt över stadens verksamheter och strategiska frågor. Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger översikts- och detaljplanering, exploateringsfrågor, näringsliv, kommunikation, arbetsgivarpolitik, ekonomi, miljösamordning samt utveckling av folkhälsan och den lokala demokratin.

Kommunstyrelsens utskott, råd och kommittéer

Det finns ett utskott under kommunstyrelsen:

  • Exploaterings- och hållbarhetsutskottet

Två råd är knutna till kommunstyrelsen:

  • Pensionärsrådet
  • Rådet för funktionshindersfrågor

Därutöver finns tre kommittéer:

  • Solna/Sundbybergskommittén
  • Styrnings- och ägarkommittén
  • Översiktsplanekommittén

Vilka frågor tar kommunstyrelsen upp?

Föredragningslista och ärenden till kommunstyrelsen liksom kommunstyrelsens protokoll, kan du hitta i stadens diarium på webben.

Senast uppdaterad 21 maj 2018