Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Sundbybergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och lika många ersättare. De partier som är representerade i kommunstyrelsen är: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. I registret för förtroendevalda hittar du samtliga ledamöter och ersättare.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och att ha uppsikt över stadens verksamheter och strategiska frågor. Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger översikts- och detaljplanering, exploateringsfrågor, näringsliv, kommunikation, arbetsgivarpolitik, ekonomi, miljösamordning samt utveckling av folkhälsan och den lokala demokratin.

Kommunstyrelsens utskott, råd och kommittéer

Det finns för närvarande ett utskott under kommunstyrelsen:

  • Exploaterings- och näringslivsutskottet

Tre råd är knutna till kommunstyrelsen:

  • Pensionärsrådet
  • Funktionsrättsrådet
  • Brottsförebyggande rådet

Därutöver finns en kommitté:

  • Solna/Sundbybergskommittén

Vilka frågor tar kommunstyrelsen upp?

Föredragningslista och ärenden till kommunstyrelsen liksom kommunstyrelsens protokoll, kan du hitta i stadens diarium på webben.

Senast uppdaterad 13 december 2022