Nämnder

Kommunfullmäktige får lämna över ansvaret och rätten att fatta beslut på ett visst verksamhetsområde till en nämnd. Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i nämnden och vem av dem som ska vara ordförande. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar förhållandena i fullmäktige samt utifrån hur partierna samarbetar.

Nämnderna sammanträder regelbundet, ca en gång i månaden. Mötena är i regel slutna, men kan vara öppna för allmänheten om nämnden beslutar det.

I Sundbybergs stad finns dessa nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Grundskole- och gymnasienämnden
 • Förskolenämnden
 • Äldrenämnden
 • Social- och arbetsmarknadsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Stadsmiljö-och trafiknämnden
 • Byggnads- och tillståndsnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Familjerättsnämnden, som är gemensam med Solna stad och Ekerö kommun
 • Valnämnden

Vad gör en nämnd?

En stor del av kommunens arbete styrs av olika speciallagar. Detta gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan. Kommunfullmäktige beslutar om vad varje nämnd ska ansvara för och göra.

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som fullmäktige satt för den egna nämndens ansvarsområde. Nämnden ska också följa upp det arbete som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige. En del av nämndens uppgift är att informera allmänheten om vad de gör och hålla dialog med de människor som använder de tjänster som nämnden erbjuder.

Grundskole- och gymnasienämnden

Grundskole- och gymnasienämnden ansvarar för grundskola, obligatorisk anpassad grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg. Därutöver ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ger också tillstånd till och utövar tillsyn av enskild skolbarnomsorg och förskoleklass och lämnar bidrag till deras verksamhet.
Ordförande: Ayla Eftekhari (S)

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ger också tillstånd och bidrag till enskild förskoleverksamhet och utövar tillsyn av den.
Ordförande: Moisés Ubeira (V)

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen så som äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med mera för personer över 65 år. Hit hör också färdtjänst och Riksfärdtjänst för personer över 65 år. Andra delområden är särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården och rehabilitering för personer över 65 år som bor i särskilda boenden.
Ordförande: Towe Bengtsson (V)

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för åtgärder enligt socialtjänstlagen för barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Här ingår också äldreomsorg, hemtjänst, Färdtjänst och Riksfärdtjänst för personer under 65 år. Uppdraget är att utreda och besluta om insatser efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånares behov ska nämnden även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamheten styrs av lagstiftning, politisk ledning, riktlinjer med mera. Nämnden ansvarar också för kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (SFI) samt för flyktingmottagning (men inte för ensamkommande flyktingbarn), skuldsanering, konsumentvägledning och kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet.
Ordförande: Patrik Tengberg (S)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheten där både verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi förekommer. Nämnden är huvudman för den kommunala musikskolan, tio- till tolvårsverksamheten, fritidsverksamhet samt fältverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens feriearbeten och koloniverksamhet. Kommunens ungdomsmottagning ligger också inom nämndens ansvarsområde.
Ordförande: Stefan Bergström (C)

Stadsmiljö-och trafiknämnden

Stadsmiljö och trafiknämnden ansvarar för kommunövergripande frågor som rör stadens fysiska miljö och kommunövergripande frågor rörande service. Däri ligger bland annat ansvar för  renhållning och förvaltning av kommunala naturvårdsområden och naturreservat. I nämndens ansvar ingår även att planera, utveckla och hålla rent i kommunens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för den kommunala väghållningen. Ett annat av nämndens ansvarsområden är att tillhandahålla lokaler och anläggningar som behövs för stadens verksamheter. Nämnden ansvarar vidare för trafikplanering, parkeringsövervakning, framställning av kartor samt ajourhållning av Sundbybergs stads lägenhetsregister.
Ordförande: Martin Solberg (MP)

Byggnads- och tillståndsnämnden

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljöområdet. Nämnden ansvarar också för upplåtelse av stadens mark. Nämnden ansvarar vidare för tillståndsgivning, tillsyn och kontroll inom alkohol- och tobaksområdet, receptfria läkemedel och vissa automatspel samt registrering och tillståndsprövning av lokala lotterier. Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar även för kommunens miljöövervakning, prövning och tillsyn enligt föreskrifter om avfallshantering och att de uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet, strålskyddsområdet fullgörs. Nämnden ansvarar också för handläggning av kommunalt bostadsbidrag, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt prövning av bostadsanpassningsbidrag och återställande av bostäder.
Ordförande: Robert Falck (S)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter i överförmyndarfrågor, besluta om förordnande av förvaltare och gode män samt att utöva tillsyn över deras verksamhet.
Ordförande: Antina-Maria Hessel (C)

Gemensamma familjerättsnämnden

Sundbybergs stad har en gemensam familjerättsnämnd med Solna stad och Ekerö kommun. Nämnden ansvarar för: rådgivning, samarbetssamtal, yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge, yttranden i namnärenden, utredningar om vårdnad, boende och umgänge, faderskap, samt adoptioner.

Valnämnden

Valnämnden i Sundbyberg har hand om EU-valet och de allmänna valen på lokal nivå. Nämnden ser bland annat till att det finns vallokaler och röstmottagare samt svarar för förtidsröstningen. Nämnden sköter också den preliminära rösträkningen under valnatten och den så kallade onsdagsräkningen.

Vid sidan om den lokala valmyndigheten, nämnden, finns en regional och en central valmyndighet.
Ordförande: Jan Bojling (M)

Senast uppdaterad 1 februari 2024