Ör Centrum - bostäder, vårdboende och centrum

Detaljplan för bostäder, vårdboende och centrum inom fastigheten Penninggräset 2 och del av Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen i Ör.
Diarienummer KS-0494/2017

Skedespil samråd

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt kvarter med bostäder, äldreboende och lokaler i bottenvåningar. Kvarteret utformas helt i trä och ges ett variationsrikt uttryck med olika våningshöjder samt utstickande burspråk och balkonger. I anslutning till kvarteret möjliggörs torgyta och berörd del av Örsvängen ges en mer trafiksäker och stadsmässig karaktär.

Skede

Förslaget var ute på samråd under perioden 2 september till 6 oktober 2019 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja ett antal fastigheter, bland annat i stadsdelen Ör.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 26 juni 2017  att påbörja detaljplanearbete för Ör Centrum. Utvecklingen ska ge plats åt ny bebyggelse med mer attraktiv gestaltning, bättre kontakt med omgivningen och välplanerade ytor med varierande funktioner.

Illustration av kvarteret i träFörstora bilden

Illustration av det föreslagna kvarteret i trä. Klicka på bilden för att göra den större.

Illustration av det föreslagna kvarteret i trä.Förstora bilden

Illustration av det föreslagna kvarteret i trä. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 20 februari 2024