Franstorpsvägen – Påbyggnation av bostäder

Påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby.
Diarienummer KS-0441/2014.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad som idag innehåller 48 bostäder och ett mindre antal kontorslokaler. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.

Planområdets södra del utgörs av en del allmän platsmark inom Sundbyberg 2:4. Idag är denna del planlagd för park eller plantering. Planförslaget innebär att denna del istället planläggs som gata.

Skede

Förslaget har varit ute på samråd under maj 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna och kommunens bemötande av dessa kommer då att redovisas i en separat samrådsredogörelse.

Situationsplan

Situationsplan. Klicka för större bild.

Senast uppdaterad 20 februari 2024