Ankan 3, Ursviksvägen 37 - förskola

Ändring av detaljplan för fortsatt förskoleverksamhet inom fastigheten Ankan 3, Ursviksvägen 37, i Duvbo, Sundbyberg.
Diarienummer KS-0367/2018.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet i en attraktiv miljö samt ett läge i staden där det är ont om förskolor. Planförslaget medger en utökning av nuvarande byggrätt för att möjliggöra mindre tillbyggnad/utbyggnad.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 5 april – 2 maj 2021 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 1 oktober 2018 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Ankan 3 i Duvbo, Sundbyberg.

Fastigheten Ankan 3

Tomtkarta

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområdet markerad med röd linje