Råsta Örvallen - spillvattenanläggning och dagvattendammar

Detaljplan för spillvattenanläggning och dagvattendammar på fastigheterna Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 2:38 och Sundbyberg 2:42, Råsta-Örvallen i stadsdelen Ör.
Diarienummer KS-0117/2023.

Förslaget

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra för dagvattendammar och en pumpstation för spillvatten på Råsta-Örvallen. Anläggningarna är viktiga för att rena dagvatten som rinner till Råstasjön och för att tillgodose en långsiktig VA-kapacitet i avrinningsområdet.

Dagvattendammarna kan även fungera som översvämningsytor för att hantera stora skyfall såsom 100-årsregn.

Syftet är vidare att utveckla parkmiljön i området genom gång- och cykelvägar, planteringar, aktivitetsytor med mera. På så sätt kan planuppdraget även bidra till rekreation på Råsta-Örvallen.

Skede

Sektorn för samhällsbyggnad fick den 8 maj 2023 § 72 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för fastigheterna Sundbyberg 2:38 samt del av Sundbyberg 2:30 m.fl.

Nästa steg i planprocessen är samråd, då ges det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund 

Enligt Sundbybergs stads översiktsplan ska staden växa med flera tusen invånare fram till år 2030. Hallonbergen och Ör är ett av de stadsutvecklingsområden som pekas ut och här finns flera pågående projekt för att möjliggöra fler bostäder, verksamheter och service. För att hantera en växande befolkning i stadsdelarna krävs att dagvatten-, vatten- och avloppssystem förnyas och byggs ut i rätt takt. Ett förändrat klimat med stora skyfall såsom 100-årsregn medför även ett behov av översvämningsytor.

Karta med markerat planområde.Förstora bilden

Karta med markerat planområde.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Karta visar var planområde ligger.Förstora bilden

Planområdets placering markerat med rött. Klicka på bilden för att förstora den.