Prästgårdsgatan 38-40 - ändrad markanvändning

Detaljplan för ändrad markanvändning, gatuplantering/parkmark från del av SUNDBYBERG 2:17 till kvartersmark tillhörande fastigheten GRÖNSKOGEN 6, Prästgårdsgatan 38-40, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0471/2022.

Förslaget

Planansökan avser ändring av markanvändning från parkmark och gatuplantering, enligt gällande detaljplan C 035, till kvartersmark. Ändringen av detaljplanen möjliggör reglering av fastighetsgräns, för marköverföring från del av Sundbyberg 2:17 till Grönskogen 6.

Skede

Nästa skede i planprocessen programsamråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Sektorn för samhällsbyggnad fick den 23 januari 2023 i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott att pröva förutsättningarna för att ändra detaljplanen enligt inkommen ansökan om ändrad markanvändning.

Förstora bilden

Planområdets ungefärliga avgränsning.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.