Prästgårdsgatan 38-40 - ändrad markanvändning

Detaljplan för ändrad markanvändning, gatuplantering/parkmark från del av SUNDBYBERG 2:17 till kvartersmark tillhörande fastigheten GRÖNSKOGEN 6, Prästgårdsgatan 38-40, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0471/2022.

Förslaget

Planansökan avser ändring av markanvändning från parkmark och gatuplantering, enligt gällande detaljplan C 035, till kvartersmark. Ändringen av detaljplanen möjliggör reglering av fastighetsgräns, för marköverföring från del av Sundbyberg 2:17 till Grönskogen 6.

Skede

Nästa skede i planprocessen programsamråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Sektorn för samhällsbyggnad fick den 23 januari 2023 i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott att pröva förutsättningarna för att ändra detaljplanen enligt inkommen ansökan om ändrad markanvändning.

Förstora bilden

Planområdets ungefärliga avgränsning.

Senast uppdaterad 1 mars 2023
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.