Skvadronen - bostäder och sopsug

På- och ombyggnation av parkeringshus till
bostadsbebyggelse samt ny stationär sopsug på fastigheterna Artilleristen 5, Skvadronen 9, 10, 11 och 12 i Rissne.
Diarienummer KS-0034/2019.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett område som idag karaktäriseras av parkeringshus och tekniska byggnader till ett mer levande och tryggt område med bland annat bostäder, centrumverksamhet och mobilitetshus.

Detaljplanen innebär att befintliga parkeringshus, sopsugsterminal, telestation och komplementbyggnader rivs för att möjliggöra två nya bostadskvarter med plats för cirka 140 bostäder samt ett mobilitetshus med inbyggd sopsugsterminal och telestation. Bostadshusen ges möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningar och mobilitetshuset ges möjlighet att kompletteras med centrumverksamhet, kontor och bostäder. Detaljplanen innebär även att gata, torg, gång- och cykelvägar och naturmark överförs till allmän plats samt att en transformatorstation byggs om.

Skede

Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan den 4 februari och 6 mars 2023, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen, granskningsskedet.

I granskningsskedet ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick den 18 mars 2019 § 12 i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott att påbörja planarbete för på- och ombyggnation av parkeringshus till bostadsbebyggelse samt ny stationär sopsug på fastigheterna Artilleristen 5, Skvadronen 9, 10, 11 och 12 i Rissne.

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § i plan- och bygglagen.

Planområdet markerat med röd linje.Förstora bilden

Planområdet markerat med röd linje.

Förslag till bostadshus på Kavallerivägen. Vy från nordost.Förstora bilden

Förslag till bostadshus på Kavallerivägen. Vy från nordost.

Förslag till mobilitetshus på Skvadronsbacken. Vy från nordväst.Förstora bilden

Förslag till mobilitetshus på Skvadronsbacken. Vy från nordväst.

Senast uppdaterad 8 mars 2023
Planområdet inringat i röttFörstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.