Skvadronen - bostäder och sopsug

På- och ombyggnation av parkeringshus till
bostadsbebyggelse samt ny stationär sopsug på fastigheterna Artilleristen 5, Skvadronen 9, 10, 11 och 12 i Rissne.
Diarienummer KS-0034/2019.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra två nya bostadskvarter med cirka 140 nya bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningar samt ett mobilitetshus med inbyggd sopsugsterminal och telestation på Kavallerivägen/Skvadronsbacken i Rissne. Detaljplanen möjliggör även att en nätstation kan byggas ut samt att gata och park övergår till allmän plats. Detaljplanen innebär att befintliga parkeringshus, sopsugsterminal, telestation och komplementbyggnader rivs på grund av att de uppnått sin tekniska livslängd.

Detaljplanen innebär även att Kavallerivägen och Skvadronsbacken får en mer trafiksäker utformning. Kavallerivägen får bredare gång- och cykelbanor medan Skvadronsbacken kompletteras med en cykelbana och en gångbana. I anslutning till gatorna övergår parkytor med gång- och cykelvägar till allmän plats.

Skede

Planförslagen var ute på granskning mellan den 21 oktober och 20 november 2023, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter.

Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande som presenteras vid antagandet, som är nästa skede i planprocessen.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick den 18 mars 2019 § 12 i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott att påbörja planarbete för på- och ombyggnation av parkeringshus till bostadsbebyggelse samt ny stationär sopsug på fastigheterna Artilleristen 5, Skvadronen 9, 10, 11 och 12 i Rissne.

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § i plan- och bygglagen.

Planområdet markerat med röd linje.Förstora bilden

Planområdet markerat med röd linje.

Förslag till bostadshus på Kavallerivägen. Vy från nordost.Förstora bilden

Förslag till bostadshus på Kavallerivägen. Vy från nordost.

Förslag till mobilitetshus och sopsugsterminal på Skvadronsbacken. Vy från nordväst.Förstora bilden

Förslag till mobilitetshus och sopsugsterminal på Skvadronsbacken. Vy från nordväst.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Planområdet inringat i röttFörstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.