Nya stadskärnan - Södra delen mot Bällstaviken, del 2

Ny stadsbebyggelse inom fastigheterna EKEN 3, 6, 14 och 15 samt del av SUNDBYBERG 2:4.
Diarienummer:KS-0274/2023

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse med kontor, handel och service. Värdefull kulturmiljö ska tas om hand.

Skede

Våren 2020 delades detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna Södra delen upp i två separata detaljplaner för att bättre anpassas till tidplan för Trafikverkets utbyggnad av järnvägen.

Detaljplan Södra delen mot Bällstaviken delades ytterligare en gång, under våren 2023, där del 2 avser denna detaljplan. Se kartbild.

Nästa skede är att påbörja framtagande av planhandlingar inför samråd.

Bakgrund

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars 2018, och planuppdrag för programområdets detaljplaner gavs. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor.

Fastigheten Eken 14 fick ett nytt planbesked vid kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 22 mars 2021, för att påbörja planarbete för kontor, service och kultur inom fastigheten Eken 14, vid Marabouparken och Löfströms allé i centrala Sundbyberg.

Kartbild södra delen av Nya stadskärnanFörstora bilden

Kartbild över ursprungligt planområde. Klicka på bilden för att göra den större.

Del 2 visar planområdet för denna detaljplan.Förstora bilden

Del 2 visar planområdet för denna detaljplan.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Planområdet

Bilden visar programområdets ungefärliga utbredning.