Planprogram Sundbybergs nya stadskärna

Kommunstyrelsen godkände den 12 mars 2018 planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor. Diarienummer KS-0060/2015.

Förslag till utformning av Nya stadskärnan, planprogrammet

Nya stadskvarter föreslås knyta samman stadshalvorna och ge kapacitet för en mix av olika stora blandkvarter. Det innebär runt 1500 nya bostäder samt kontor och service. Ovanpå järnvägstunneln skapas en gata och ett grönt stråk med gångtrafik, uteserveringar, flera parkrum samt angöring för till exempel färdtjänst och sophantering. Tillsammans bildar de nära en kilometer lång, grön, urban Promenad från Sundbybergs torg till Marabouparken. En ny bro för gående, cyklister och kollektivtrafik planeras väster om Marabouparken mot Annedal och Löfströms allé kan få en rakare sträckning.

Vill du veta mer om idéer för; stadsbilden, parker, torg och stråk, trafik, dagvatten, teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet hänvisar vi till planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Strukturplan ur Planprogram Sundbybergs nya stadskärna

Strukturplan Planprogram Nya stadskärnanFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större. Strukturplan Planprogram Nya stadskärnan

Bakgrund

Det första förslaget till planprogram, som togs fram till samrådet i april 2016, har omarbetats med utgångspunkt i de synpunkter som kom in under samrådet. Under relaterat innehåll finner du Samrådsredogörelse planprogramsförslag.

Den 4 april–1 maj 2016 ställdes förslaget till planprogram ut och skriftliga synpunkter lämnades in.

Den 26 maj 2014 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i
uppdrag av fullmäktige att starta arbetet med detaljplanen för det nuvarande järnvägsområdet genom centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden som kan beröras.

Den 25 mars 2013 godkände Sundbybergs fullmäktige ett
medfinansieringsavtal med Trafikverket, för att lägga järnvägen genom centrala Sundbyberg i en tunnel.

Sundbybergs stadshus AB ansvarar för samordningen och
projektledningen av arbetet, som har projektnamnet Sundbybergs nya stadskärna.

Pågående planarbete

Förslaget för detaljplanen Järnväg, promenaden och stadsbebyggelse var ute på samråd under perioden 30 september till 4 november 2019 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Indelning av programområdet Sundbybergs nya stadskärna med de tre detaljplanerna,  Pdf, 918.2 kB.där detaljplan för Södra delen, hösten 2020, har delats i två delar.

Pågående detaljplaner inom programområdet Sundbybergs nya stadskärna:

Senast uppdaterad 9 juli 2024