Örsvängen Klockstapeln – bostäder

Detaljplan för bostäder och park på del av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 på Ursviksvägen och Örsvängen. 
Diarienummer KS-0056/2015. 

Förslaget innebär

  • Områdena närmast Ursviksvägen och Örsvängen får bostadshus i fem till åtta våningar. På höjden placeras bebyggelse i fem-sex våningar och längre ner i topografin placeras de högre husen.
  • Naturmarken i nordöst planläggs inte utan sparas som mark som inte får bebyggas inom fastigheten Gullvivan 2.
  • Malins park, som idag delas av flera fastigheter, går över till kommunal ägo och drift.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2016 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Förstora bilden

Klicka på bilden för större bild

Förstora bilden

Klicka på bilden för större bild

Förstora bilden

Norra hörnet, klicka på bilden för större bild

Bakgrund

Den 30 november 2009 beslutade kommunfullmäktige att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbete för bostadsförnyelse och stadsförnyelse inom stadsdelen Ör och del av Hallonbergen.

Den 9 december 2013 beslutade stadsbyggnads- och
miljönämnden att fortsätta planarbetet i tre områden varav planområdet för del av Gullvivan 2 och Sundbyberg 2:39 (Klockstapeln) är ett.

Den 24 februari–21 mars 2016 var förslaget ute på samråd.

Senast uppdaterad 20 februari 2024