Nya stadskärnan - Södra delen mot Bällstaviken

Ny stadsbebyggelse inom fastigheterna Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Diarienummer:KS-0244/2018

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse med kontor, handel och service. Allmänna platser utvecklas med strandpromenad och en aktivitetspark. Värdefull kulturmiljö ska tas om hand.

Skede

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för detaljplanen 12 mars 2018.

Våren 2020 delades detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna Södra delen upp i två separata detaljplaner för att bättre anpassas till tidplan för Trafikverkets utbyggnad av järnvägen.

Denna detaljplan delades ytterligare en gång, under våren 2023, där del 1 avser denna detlaljplan. Se kartbild.

Nu pågår arbetet med att ta fram handlingar inför kommande samråd.

Bakgrund

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor.

Kartbild södra delen av Nya stadskärnanFörstora bilden

Kartbild över ursprungligt planområde. Klicka på bilden för att göra den större.

Del 1 visar planområdet för denna detaljplan.Förstora bilden

Del 1 visar nytt planområdet för denna detaljplan.

Senast uppdaterad 29 maj 2023
Planområdet

Bilden visar programområdets ungefärliga utbredning.