Brotorp förskola, Stövarvägen

Detaljplan för utökad förskolegård, genom överföring av allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1, Stövarvägen 9 i Brotorp.
Diarienummer KS-0720/2021

Skedespil för planprocessen, granskning

Pilen visar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad förskolegård för Västra Brotorps förskola. Den utökade förskolegården kommer ske genom allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1.

Den nya gårdsytan planeras vara ett komplement till den befintliga gården och utökas med ca 570 kvm till 1400 kvm lekyta. Gården föreslås att delas in i tre zoner; en för de yngre barnen, en för de äldre med yta för fartfylld lek samt en där den naturliga miljön bevaras med vegetation och nivåskillnad.

Staden har även behov av att drifta naturreservatet som ligger intill förskolan. Därför ska en passage mellan förskolan och bostadsområdet breddas.

Skede

Under perioden 27 maj till 19 juni 2023 var förslaget ute på granskning och det gavs tillfälle att lämna synpunkter.

Nu sammanställer vi synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande som presenteras vid antagandet, som är nästa skede i planprocessen.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick den 20 december 2021 i uppdrag att påbörja planarbete för ändrad användning avseende utökad förskolegård på del av fastigheten Sundbyberg 2:92 och Terriern 1 i Brotorp.


Förstora bilden

Förslag på förskolebyggnaden. Byggnaden är planerad i två våningar, med överhängande sadeltak.

Förstora bilden

Detaljplanens område.

Förstora bilden

Översiktskarta Brotorp.

Senast uppdaterad 10 juli 2023
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.