Brotorp förskola, Stövarvägen

Detaljplan för utökad förskolegård, genom överföring av allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1, Stövarvägen 9 i Brotorp.
Diarienummer KS-0720/2021

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad förskolegård för Västra Brotorps förskola. Den utökade förskolegården kommer ske genom allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1.

Den nya gårdsytan planeras vara ett komplement till den befintliga gården och utökas med ca 570 kvm till 1400 kvm lekyta. Gården föreslås att delas in i tre zoner; en för de yngre barnen, en för de äldre med yta för fartfylld lek samt en där den naturliga miljön bevaras med vegetation och nivåskillnad.

Staden har även behov av att drifta naturreservatet som ligger intill förskolan. Därför ska en passage mellan förskolan och bostadsområdet breddas.

Skede

Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan den 28 november och 30 december 2022, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen, granskningsskedet.

I granskningsskedet ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick den 20 december 2021 i uppdrag att påbörja planarbete för ändrad användning avseende utökad förskolegård på del av fastigheten Sundbyberg 2:92 och Terriern 1 i Brotorp.


Förslag på förskolebyggnaden. Byggnaden är planerad i två våningar, med överhängande sadeltak.

Detaljplanens område.

Översiktskarta Brotorp.

Senast uppdaterad 30 december 2022