Brotorp förskola, Stövarvägen

Detaljplan för utökad förskolegård, genom överföring av allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1, Stövarvägen 9 i Brotorp.
Diarienummer KS-0720/2021

Pilen visar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad förskolegård för Västra Brotorps förskola. Den utökade förskolegården kommer ske genom allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1.

Den nya gårdsytan planeras vara ett komplement till den befintliga gården och utökas med ca 570 kvm till 1400 kvm lekyta. Gården föreslås att delas in i tre zoner; en för de yngre barnen, en för de äldre med yta för fartfylld lek samt en där den naturliga miljön bevaras med vegetation och nivåskillnad.

Staden har även behov av att drifta naturreservatet som ligger intill förskolan. Därför ska en passage mellan förskolan och bostadsområdet breddas.

Skede

Kommunens beslut om att anta detaljplanen för utökad förskolegård för Brotorp förskola har överklagats. Överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen som kommer att pröva målet enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Domstolen tar också ställning till om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vad händer nu?
Mark- och miljödomstolen beslutar om detaljplanen får genomföras eller om den ska upphävas. När domstolen fattat ett beslut meddelas den både kommunen och den som överklagat planen. Därefter kommer du kunna ta del av informationen på denna sida.

Detaljplanen vinner laga kraft först när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

För mer information om överklagande, se boverket.se - Överklagande till mark- och miljödomstolen Länk till annan webbplats.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera stadsbyggnadsavdelningen) fick den 20 december 2021 i uppdrag att påbörja planarbete för ändrad användning avseende utökad förskolegård på del av fastigheten Sundbyberg 2:92 och Terriern 1 i Brotorp.

Förstora bilden

Förslag på förskolebyggnaden. Byggnaden är planerad i två våningar, med överhängande sadeltak.

Förstora bilden

Detaljplanens område.

Förstora bilden

Översiktskarta Brotorp.

Senast uppdaterad 5 april 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.