Kompassen, Lötsjövägen i Hallonbergen - påbyggnation

Påbyggnad av bostäder inom fastigheterna Kompassen 1, Kompassen 2 samt del av Sundbyberg 2:30, Hallonbergen.
Diarienummer KS-0111/2016.

Bild som beskriver fas samråd

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av befintliga bostadshus med ytterligare två våningar. Därtill är syftet att ge husen en mer helhetsmässig gestaltning.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 5 april – 2 maj 2021 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för ny detaljplan för fastigheten Kompassen 1 i stadsdelen Hallonbergen. Beslutet grundar sig i en ansökan från bostadsrättsföreningen Kompassens 1 om ändring av gällande detaljplan C266 för Hallonbergen.

Förstora bilden

Vy över förslaget. Illustration arkitektur+ development ab.

Senast uppdaterad 20 februari 2024