Lötsjövägen, Hallonbergen - bostäder

Påbyggnad och nybyggnation av bostäder på fastigheten Kompassen i stadsdelen Hallonbergen.
Diarienummer KS-0111/2016.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom påbyggnation tillföra nya bostäder till stadsdelen Hallonbergen.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 7 juni 2016 att påbörja planarbete för ny detaljplan för fastigheten Kompassen 1, Lötsjövägen 1A, i stadsdelen Hallonbergen.

Senast uppdaterad 14 februari 2020