Utveckling av Gränsgatan

Uppdrag att ta fram planprogram för området kring Gränsgatan, mellan Tulegatan och Ekensbergsvägen, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0484/2023.

Här är vi i planprocessen.

Här är vi i planprocessen.

Förslaget

Syftet med planprogrammet är att utveckla området kring Gränsgatan från en trafikled till en stadsgata som omges av bostäder, verksamheter, service, grönytor och mötesplatser. Visionen är ett stadsmässigt, hållbart och attraktivt område som på ett bättre sätt länkar ihop Sundbyberg och Solna.

Ett tidigt förslag till planområde har tagits fram i samarbete med Solna stad. Planområdet består huvudsakligen av Gränsgatan med omkringliggande gator, parkeringsytor och byggnader.

Skede

Programarbetet befinner sig i ett tidigt skede där utredningar, underlag och förslag till ett planprogram arbetas fram. Nästa steg i processen är programsamråd, då det finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Efter programsamrådet tar kommunen ställning till inkomna synpunkter och förslaget bearbetas innan det godkänns i kommunstyrelsen.

Planprogrammet blir sedan vägledande för de detaljplaner som tas fram i planområdet.

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 27 november 2023 § 171 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja framtagande av planprogram för utveckling av området kring Gränsgatan i centrala Sundbyberg. Arbetet sker i samarbete med Solna stad, som har ett planuppdrag sedan den 29 maj 2023.

Planområdet markerat med röd linje.Förstora bilden

Planområdet markerat med röd linje.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Röd markering visar planområdets läge i kommunen.Förstora bilden

Röd markering visar planområdets läge i kommunen. Klicka på bilden för att göra den större.