Rissne Centrum - bostäder och centrum

Detaljplan för bostäder, verksamheter och service inom fastigheterna Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Diarienummer KS-0693/2017

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av Rissnes centrala delar till en attraktiv, välintegrerad och dynamisk del av Sundbyberg genom att pröva möjligheterna till bostäder, verksamheter och service.

Skede

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 18 december 2017. Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja ett antal fastigheter, bland annat i stadsdelen Rissne.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 18 december 2017 att påbörja detaljplanearbete för Centrala Rissne.

Senast uppdaterad 9 december 2021