Rissne Centrum - bostäder och centrum

Detaljplan för bostäder, verksamheter och service inom fastigheterna Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Diarienummer KS-0693/2017

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av Rissnes centrala delar till en attraktiv, välintegrerad och dynamisk del av Sundbyberg genom att pröva möjligheterna till cirka 250 bostäder, centrumverksamheter och service. Planen innefattar även park, naturmark och en dagvattendamm.

Skede

Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan den 17 september och 24 oktober 2022, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen, granskningsskedet.

I granskningsskedet ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja ett antal fastigheter, bland annat i stadsdelen Rissne.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 18 december 2017 att påbörja detaljplanearbete för Centrala Rissne.


Förstora bilden

Vy från parken mot nya centrum. Illustration från Dinell/Johansson.

Vy över bostadshus i centrums norra delFörstora bilden

Vy över bostadshus i centrums norra del, Illustration från Dinell/Johansson.

Illustration av situationsplanFörstora bilden

Illustration av situationsplan. Illustration från Dinell/Johansson.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.