Illustrationen föreställer vy med hus från parken mot nya centrum.

Vy från parken mot nya centrum. Illustration från Dinell/Johansson.

Rissne

Rissne byggdes för ca 40 år sedan men har utvecklats de senaste åren. Idag består Rissne till största delen av bostäder. Målsättningen för området är att bli tryggare och mer stadslikt - med fler bostäder, lokaler för verksamheter, upprustade gator samt förbättrade kommunikationer.

Kollektivtrafik

Tvärbanans Kistagren kommer att gå genom Rissne med en hållplats på Rissne torg. Rissne blir därmed en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i regionen med spårväg, tunnelbana och busshållplatser

Gator och vägar

I södra Rissne har staden byggt om Rissneleden och Kavallerivägen till stadsgator med nya gång- och cykelvägar. Detta innebär en högre standard, bättre framkomlighet för gående och cyklister och underlättar också i förlängningen för ett hållbart resande. Utrymme har också skapats för tvärbanan som byggs av SL vilket kommer ge förbättrade kommunikationer i området. Nya kvartersgator har också byggts och en ombyggnad har genomförts av Batteriets lekpark.

Bostäder och mötesplatser

Bostadsbyggnationen i Rissne under de senaste och de kommande åren ger en tätare och mer varierad bebyggelse med plats för fler invånare. Nya bostäder, arbetsplatser och förbättrade kommunikationer bidrar till att det blir fler människor i rörelse. På det sättet skapas även förutsättningar för ett utökat näringsliv med olika verksamheter, lokaler och butiker vilket ger en utökad service för områdets invånare.

Pågående planarbeten

  • Rissne Centrum – Förtätning och centrumutveckling. Samråd genomfört 2022.
  • Skvadronen och Artilleristen – Förvaltaren ska bygga fler bostäder Samråd planeras under första kvartalet av 2023.
  • Planering pågår även för en depå avsedd för tvärbanan i norra Rissne.

Byggnationer i närområdet

Förutom de anvisade planer som finns i Rissne finns även byggplaner i grannstadsdelarna, både i Sundbyberg och Stockholm Länk till annan webbplats..

Utgångspunkten för stadens planering är Sundbybergs översiktsplan Länk till annan webbplats. där visionen för hur staden ska fortsätta växa presenteras.


Senast uppdaterad 12 mars 2024