Rissne

Rissne byggdes för snart 30 år sedan och består till största delen av bostäder. Nu ska Rissne bli mer stadslikt med fler bostäder, lokaler för verksamheter, gator, lokalgator och förbättrade kommunikationer.

Kartbilden nedan visar de mest aktuella projekten. För mer information om arbeten och störningar, gå till sidan om Rissneleden.

Bostäder

Verksamheter

 • Det kommer att göras plats för kontor och ej störande industriverksamhet på fastigheten Sadelmakaren, nr 2.
 • Den planerade returparken på fastigheten Ställningsmakaren ska ha både återbruk, café och återvinningsverksamhet, nr 4.
Karta över pågående byggnationer i Rissne vårvintern 2017

Pågående byggnationer i sydvästra Rissne, vårvintern 2017. Klicka för att se en större bild.

Kollektivtrafik

Tvärbanans Kistagren passerar Rissne och löper över Rissne torg, utmed Kavallerivägen och vidare till Kista. Rissne blir därmed en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i regionen.

Gator och vägar

Rissneleden och Kavallerivägen byggs om och får kantstensparkeringar och gång- och cykelbana utmed vägen. På Kavallerivägen görs det också plats för tvärbanan som ska gå genom Rissne mot Ursvik och vidare till Kista. Det byggs även lokalgator till de nya bostadsområdena. Sammantaget ska förändringarna bidra till att fler känner att de vill och kan cykla och promenera i området.

Torg och mötesplatser

Nya bostäder, arbetsplatser och förbättrade kommunikationer bidrar till att det blir fler människor i rörelse, och på det sättet kan det även bli fler restauranger och butiker på och omkring Rissne torg.

Byggnationer i närområdet

Förutom de planer som finns i Rissne finns även byggplaner i grannstadsdelarna, både i Sundbyberg och Stockholm.

I Stora Ursvik växer en helt ny stadsdel fram. Hallonbergen och Ör kommer att förtätas, i Hallonbergen bygger just nu Wallenstam 900 bostäder och andra lokaler.

Vid Solvalla planeras en ny stadsdel med en pendeltågsstation och på andra sidan Ulvsundavägen mot Bromsten planeras för cirka 1 400 nya bostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgångspunkten för stadens planering är Sundbybergs översiktsplan med en fördjupad översiktsplan för Rissne, Hallonbergen och Ör.

Vision för  Rissne

 • Rissne ska fortsätta att växa och utvecklas.
 • Rissne ska förbli en grön stadsdel. Rissnes grönytor ska förädlas.
 • Rissne ska vara tryggt och tillgängligt. Livsmiljön ska stå i fokus.
 • Rissne Torg ska vara en levande plats med fler bostäder och butiker, ökad service och trivsamma mötesplatser.
 • Rissne torg ska bli en knutpunkt för resande med tvärbana, tunnelbana och bussar.
 • Rissne ska få tydliga och trygga gatumiljöer med kantparkering, omgivna av bostäder. Vägar ska bli stadsgator – där man vill vistas och bo.
 • Det ska bli lättare att hitta i Rissne; gatunätet ska förenklas.
 • Rissne ska bli mer varierat. Här ska finnas hyresrätter, bostadsrätter och radhus.
 • Ny bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk nivå.
Senast uppdaterad 28 augusti 2018