Råsta/Örvallen - idrott och tekniska anläggningar

Utveckling av Råsta/Örvallen med idrott och tekniska anläggningar med mera på fastigheterna Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 2:38, Sundbyberg 2:62, Sundbyberg 2:64, Blåelden 2 och Hästhoven 2 samt del av fastigheterna Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:39 och Sundbyberg 2:42, mellan Ursviksvägen och Sjövägen i stadsdelen Ör.


Diarienummer KS-0202/2021

Förslaget

Den expansiva utvecklingen i Sundbyberg med ökat antal invånare har lett till ett behov av att bygga ut kommunal service och teknisk försörjning. Syftet med planprogrammet är därför att möjliggöra utveckling av Örvallen med idrottsanläggningar, dagvattendammar och spillvattenanläggning. I ett bredare perspektiv undersöks även möjligheten att genom fler åtgärder skapa ett levande, tryggt och långsiktigt hållbart område. I planprogrammet utreds bland annat:

  • Idrottshall med isytor
  • Fotbollsplan för året runt-användning
  • Dagvattendammar
  • Spillvattenanläggning och övrig teknisk infrastruktur
  • Bostäder, verksamheter och service
  • Mobilitetshus
  • Bussgata mellan Örsvängen och Sjövägen
  • Natur och rekreation

Skede

Detaljplanearbetet inleds med framtagande av ett planprogram.

Nästa skede i planprocessen är programsamråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick den 12 april 2021 i uppdrag att påbörja planarbete på fastigheterna Sundbyberg 2:37 och Sundbyberg 2:38 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:30, mellan Ursviksvägen och Sjövägen, i syfte att möjliggöra idrottsanläggningar, dagvattendammar och spillvattenanläggning.

Bilden visar planområdets ungefärliga utbredning.

*Kommunal service: service som kommunen ansvarar för gentemot sina invånare, som till exempel park, trafik och idrottsytor.

*Teknisk försörjning: försörjning av vatten och avlopp, el, fjärrvärme samt elektronisk kommunikation.

*Dagvatten: vatten som rinner på marken från till exempel regn eller smält snö.

*Spillvatten: vatten som till exempel kommer från när människor spolar i toaletten eller tvättar händerna.


Senast uppdaterad 11 mars 2022

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.