Råsta Örvallen - idrott och tekniska anläggningar

Utveckling av Råsta/Örvallen med idrott och tekniska anläggningar med mera på fastigheterna Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 2:38, Sundbyberg 2:62, Sundbyberg 2:64, Blåelden 2 och Hästhoven 2 samt del av fastigheterna Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:39 och Sundbyberg 2:42, mellan Ursviksvägen och Sjövägen i stadsdelen Ör.

Diarienummer KS-0202/2021

Förslaget

Sektorn för samhällsbyggnad har tagit fram ett programförslag för utveckling av området Råsta-Örvallen i stadsdelen Ör.

Visionen är ett område där idrottsytor, vatten, grönska och bebyggelse samspelar på ett sätt som ger nytta för både människor, djur och natur. Längs Norra Råstabäcken finns möjlighet att uppleva porlande vatten, myllrande grönska och platser där människor möts för att spela boule, träna på utegym eller ta en fika. Runt bäcken finns idrottsanläggningar, bostäder och verksamheter som gör området levande under en större del av dygnet. Husen präglas av en varierad skala och en arkitektur som är anpassad till platsen och omgivningen. Entréer, balkonger och kommersiella lokaler vetter mot både park och gata, vilket bidrar till en känsla av trygghet. På så sätt är Råsta-Örvallen ett hållbart, levande och tryggt område för de som bor, verkar och vistas där.

Programförslaget har delats upp i ett minimi-, ett medium- och ett maximiscenario. Scenarierna kan ses som etapper för successiv utbyggnad av området, eller som själv¬ständiga förslag, där staden efter programsamrådet kan ta ställning till det scenario som anses mest lämpligt att genomföra.

Skede

Planprogrammet var ute på samråd mellan den 4 juni och 21 augusti 2022, och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Nu sammanställer vi synpunkterna som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse i nästa skede av planprocessen.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick den 12 april 2021 i uppdrag att påbörja planarbete på fastigheterna Sundbyberg 2:37 och Sundbyberg 2:38 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:30, i syfte att möjliggöra idrottsanläggningar, dagvattendammar och spillvattenanläggning. Förvaltningen beslutade att inleda detaljplanearbetet med framtagande av planprogram som täcker ett större geografiskt område och ger möjlighet till fler funktioner.


Förstora bilden

Bilden visar planområdets ungefärliga utbredning.

*Kommunal service: service som kommunen ansvarar för gentemot sina invånare, som till exempel park, trafik och idrottsytor.

*Teknisk försörjning: försörjning av vatten och avlopp, el, fjärrvärme samt elektronisk kommunikation.

*Dagvatten: vatten som rinner på marken från till exempel regn eller smält snö.

*Spillvatten: vatten som till exempel kommer från när människor spolar i toaletten eller tvättar händerna.


Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.