Örvallen - idrott och tekniska anläggningar

Utveckling av Örvallen med idrott, park, infrastruktur och tekniska anläggningar inom fastigheterna Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 2:38, Sundbyberg 2:62, Sundbyberg 2:64, mfl. samt del av fastigheterna Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:39 och Sundbyberg 2:42, mellan Ursviksvägen och Sjövägen i stadsdelen Ör.
Diarienummer KS-0202/2021

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till utveckling av Örvallen med idrottsändamål, dagvattendammar, pumpstation och teknisk infrastruktur. I ett bredare scenario tittas även på möjligheten till fler ändamål i syfte att skapa ett levande, tryggt och långsiktigt hållbart område. Detta med anledning av den expansiva utvecklingen i Sundbyberg som har lett till ett behov av att bygga ut kommunal service och teknisk försörjning.

Skede

Detaljplanearbetet inleds med framtagande av ett planprogram.

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 12 april 2021 att påbörja planarbete för fastigheterna Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 2:38, Sundbyberg 2:62, Sundbyberg 2:64, mfl. samt del av fastigheterna Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:39 och Sundbyberg 2:42, mellan Ursviksvägen och Sjövägen i stadsdelen Ör.

Bilden visar detaljplanens ungefärliga utbredning.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.