Tallbacken 4 - nya bostäder och handel

Nya bostäder och handel på fastigheten Tallbacken 4, vid Sturegatan och Råstensgatan, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0428/2022.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att riva befintligt bostadshus och möjliggöra ett nytt bostadshus med centrumverksamhet (handel, lokaler) i markplanet som anpassas till den omgivande bebyggelsen. Vidare behöver det utredas vilka funktioner som kan lösas gemensamt för Tallbacken 3 och 4. Fastigheten avses tillsammans med Tallbacken 3 bilda ett slutet kvarter mot Sturegatan.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Sektorn för samhällsbyggnad fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 31 oktober 2022 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Tallbacken 4 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Planområdet markerat i rött.Förstora bilden

Orienteringskarta. Klicka på bilden för att göra den större.