Nya stadskärnan - Järnväg, promenad och stadsbebyggelse

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och marken ovan ska omvandlas till gator, torg och bebyggelse inom fastigheterna Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset 4, Kiosken 1, Lönnen 13, del av fastigheterna Lönnen 7, 12, Kilen 2, Ekdungen 1, Kabeln 6, Sundbyberg 2:4, 2:9 och 2:17.
Diarienummer KS-0243/2018

Förslaget

Detaljplanens syfte är att sammanlänka de delar av Sundbyberg som delats av det barriärskapande spårområdet och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av järnvägstunnel under centrala Sundbyberg. Ovanpå järnvägstunneln integreras staden med ett promenadstråk med fler grönytor och platsbildningar. Inom denna detaljplan hanteras även kompletterande stadsbebyggelse i form av förändrad stationsentré med ett stationshus med kontor som ett nytt landmärke och intilliggande bebyggelse. Området närmast den västra tunnelmynningen ingår i detaljplanen, där en anpassning till järnvägen görs och där det ges plats för en ny sopsugsanläggning, ett ombyggt parkeringshus och förändrad bebyggelse på Lönnen 13.

Skede

Planärendet i sin nuvarande form startade den 12 mars 2018 i samband med att även planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes i kommunstyrelsen. Parallellt med detaljplanearbetet pågår samtidigt framtagandet av en järnvägsplan som hanteras av Trafikverket. Länk till Trafikverkets webbplats (extern webbplats)länk till annan webbplats

Mellan 30 september och 4 november 2019 pågår samråd av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådsmöten ordnas den 15 oktober mellan kl.17 och 19 samt 24 oktober mellan kl.18 och 20 i Folkets hus, Sturegatan 12, Sundbyberg. Välkommen!

Planförslaget visas under samrådstiden på följande platser:

• Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
• Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Synpunkter ska senast 4 november 2019 inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0243/2018 på skrivelsen.

Bakgrund

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.
Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor.

Kartbild järnväg promenad

Kartbild järnväg, promenad. Klicka på bilden för att göra den större.

Illustrationsbild östra torget

Visionsbilden visar nya byggnader som vita volymer i detta utförande. Vy mot nordväst. Illustrationer från Sweco Architects/AMF Fastigheter.

Illustrationsbild Järnvägsgatan

Visionsbild av Järnvägspromenaden vid Signalfabriken. Illustration: Sweco Architects.

Senast uppdaterad 11 oktober 2019