Nya stadskärnan

I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel kan vi utveckla en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden - Nya stadskärnan. Järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner och föreslås ersättas av en urban, grön Promenad, som kopplar samman öst med väst och norr med söder.

Nyheter

Markborrning i Stationsgatan startar i mitten av januari 2020.

Trafikverket fortsätter borra i Stationsgatan i slutet av januari

Arbetet med ledningar innebär bland annat att de borrar och spräcker berg för att få ner ledningar och brunnar i marken. Borrningarna kan upplevas som störande. Metoden att spräcka berg bullrar mindre än att spränga. De kommer att behöva ta bort två-tre träd på Stationsgatan, närmast Järnvägsgatan för att ge plats åt arbetena.

Läs mer om arbetet på Stationsgatan (trafikverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstverkets Röda Mattan i gångtunneln vid Stationsgatan.

Trafikverket förbereder gång- och cykelväg under bron till Löfströms allé
Under bron till Löfströms allé och i området omkring pågår förberedelser för att leda om dig som går eller cyklar på den nya gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen på Löfströms väg utanför Marabouparken planerar att stängas av i slutet av januari.

Läs mer om arbetet under bron (trafikverket.se)länk till annan webbplats

Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan vid Stationsgatan.

Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan

Om man ska ta sig till fots längs med Järnvägsgatan förbi tvärgatan Stationsgatan använder man två nya övergångsställen.

Läs nyheten om tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan

Detaljplanearbetet

Samrådsperioden för förslaget för Sundbybergs nya stadskärna - detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse är avslutad. Samrådsperioden pågick mellan den 30 september och 4 november 2019. Nu fortsätter arbetet med detaljplanen.

Detaljplaneprocessen, för dig som vill veta mer.

Bild på karta över pågående och planerade byggarbeten i stadskärnan

Varje månad presenterar vi aktuella och planerade arbeten i stadskärnan. I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling, just nu.

Nyhetsbrev Sundbybergs nya stadskärna

Klicka på bilden för att prenumerera på Nyhetsbrev om Sundbybergs nya stadskärna

Nyhetsbrev om Sundbybergs nya stadskärna

Före jul skickade vi ut det första nyhetsbrevet där du kan läsa om vad som händer i projekt Sundbybergs nya stadskärna och om pågående och planerade byggarbeten. Håll dig uppdaterad genom att prenumera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut 3-4 gånger per år och nästa tillfälle är i mars.

Prenumerera genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret.

Aktuellt från Trafikverket

Trafikverket informerar löpande om vad som är aktuellt kring utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster såsom; förberedande ledningsarbeten, tillfälliga spår på bangården och Trafikverkets planläggningsprocess.

Påverkan på fastighet, lokal eller bostad

Trafikverkets mål är att påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter. Här kan läsa mer om Trafikverkets förebyggande arbete och var du vänder dig med eventuella frågor om påverkan på din fastighet, lokal eller bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets kontaktcenter

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten. Du kan också prenumerera på sms om planerade störningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

Om Sundbybergs nya stadskärna

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna.

Sundbyberg får också en ny station för pendel- och regionaltåg, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Stadskärnan ska också utformas så att den bidrar till stadens ekonomi.

Hur kommer det att bli när det är klart?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering. Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. I dagsläget finns ett förslag för den första detaljplanen samt ett planprogram som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när järnvägen ligger i tunnel.

Förslag för detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Vy från Landsvägen över ett framtida Sundbybergs torg som utvecklats och utvidgats för att knyta an till centrum norr om Järnvägsgatan. Nya, låga byggnader och glasade paviljonger ramar in torget mot Landsvägen och Järnvägsgatan. 
Idéskiss Sundbybergs nya resecentrum, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Bild: Swecho Architects/AMF Fastigheter.

Utformningen av Sundbybergs nya resecentrum kommer att bearbetas vidare bland annat med en arkitekttävling alternativt parallella uppdrag framöver. Bilden är en tidig idéskiss, vy från öst sett från kommungränsen mot Solna. Idéskiss: Sweco Architects/AMF Fastigheter

Sundbybergs nya resecentrum

Sundbybergs stad har tecknat ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla det nya resecentrumet, och nu finns de första idéskisserna framme. Slutgiltigt beslut om avtalet fattades av kommunfullmäktige den 22 oktober 2018.
Nyheten om avtalet för Sundbybergs nya resecentrum.

Varför läggs spåren i tunnel?

Mälarbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att punktligheten förbättras. Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel - Sundbybergstunneln.

När ska det börja byggas?

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2022. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar. Det som syns i staden redan nu är Trafikverkets förberedande arbeten med att bland annat lägga om ledningar, innan de kan börja bygga ut järnvägen. 

Nuläge Trafikverkets järnvägsplan
Under senvintern 2017 höll Trafikverket samråd om järnvägsplanen, alltså den beskrivningen i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Nu arbetar Trafikverket med järnvägsplanen som i nästa steg ska ställas ut på granskning. En ny tidplan för sträckan Huvudsta-Duvbo har presenterats; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart beräknas till 2022.

Vem bygger vad?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark; gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus ABlänk till annan webbplats.

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm, SLL.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor via telefon eller e-post till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 22 januari 2020