Rissneleden - bostäder i kvarteret Lingonskogen

Detaljplan för bostäder på del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, Rissneleden mellan Rissne och Hallonbergen. Diarienummer KS-0041/2015.

Förslaget

  • 84 bostäder byggs i flerbostadshus med två våningar och en indragen tredje våning.
  • Bebyggelsen placeras mot Rissneleden för att bidra till att vägen ska få karaktären av en stadsgata.
  • Rissneleden byggs inom planområdet om med gångbana, cykelbana och kantstensparkering.
  • Den södra delen av området ska förbli ett grönområde med ytor för lek och rekreation.

Skede

Detaljplanen kommer att tas upp för antagande när Rissneledens utformning är färdigställd. I dagsläget är det dock oklart när detta blir.

Bakgrund

I november 2009 gav kommunfullmäktige i uppdrag till dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden påbörja ett detaljplanearbete för en del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Lingonskogen.

Programsamrådet pågick under sommaren 2010.

Samråd pågick under maj-juni 2013. Efter samrådet justerades förslaget så att bebyggelse bara placeras närmast Rissneleden, inte inne i skogsområdet som i tidigare förslag. En föreslagen lokalgata söder om Rissneleden och en förskola utgick helt.

Den 28 december 2015 till 25 januari 2016 var förslaget ute på granskning. 

Senast uppdaterad 28 maj 2018