Rissneleden - bostäder i kvarteret Lingonskogen

Detaljplan för bostäder på del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, Rissneleden mellan Rissne och Hallonbergen. Diarienummer KS-0041/2015.

Förslaget

  • 84 bostäder byggs i flerbostadshus med två våningar och en indragen tredje våning.
  • Bebyggelsen placeras mot Rissneleden för att bidra till att vägen ska få karaktären av en stadsgata.
  • Rissneleden byggs inom planområdet om med gångbana, cykelbana och kantstensparkering.
  • Den södra delen av området ska förbli ett grönområde med ytor för lek och rekreation.

Skede

Detaljplanen kommer att tas upp för antagande när Rissneledens utformning är färdigställd. I dagsläget är det dock oklart när detta blir.

Bakgrund

I november 2009 gav kommunfullmäktige i uppdrag till dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden påbörja ett detaljplanearbete för en del av fastigheten Sundbyberg 2:26, Lingonskogen.

Programsamrådet pågick under sommaren 2010.

Samråd pågick under maj-juni 2013. Efter samrådet justerades förslaget så att bebyggelse bara placeras närmast Rissneleden, inte inne i skogsområdet som i tidigare förslag. En föreslagen lokalgata söder om Rissneleden och en förskola utgick helt.

Den 28 december 2015 till 25 januari 2016 var förslaget ute på granskning. 

Senast uppdaterad 2 januari 2018