Utveckling kring Ekbacken

Uppdrag att ta fram planprogram för området kring kring Ekbacken, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0501/2023.

Här är vi i planprocessen.

Här är vi i planprocessen.

Förslaget

Syftet med planprogrammet är att studera området på en övergripande nivå för att tillskapa en god helhetsbild och god hushållning av markresurser. Ekbackenområdet har goda möjligheter till fastighetsutveckling och synergier mellan olika behov.

Flera av de behov som är kopplade till området är förutsättningar för att kunna genomföra utbyggnaden av Mälarbanan och utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna.

Skede

Programarbetet befinner sig i ett tidigt skede där utredningar, underlag och förslag till ett planprogram arbetas fram. Nästa steg i processen är programsamråd, då det finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Efter programsamrådet tar kommunen ställning till inkomna synpunkter och förslaget bearbetas innan det godkänns i kommunstyrelsen.

Planprogrammet blir sedan vägledande för de detaljplaner som tas fram i planområdet.

Bakgrund 

Stadsbyggnadsavdelningen fick den 27 november 2023 § 172 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja framtagande av planprogram för utveckling av Ekbackenområdet.

Bilden visar planområdets utbredning.Förstora bilden

Bilden visar planområdets utbredning.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Röd markering visar planområdets läge i kommunen.Förstora bilden

Röd markering visar planområdets läge i kommunen. Klicka på bilden för att göra den större.