Nya stadskärnan - Västra delen

Ny stadsbebyggelse inom fastigheterna Lönnen 7 och 12, Ängen 1, Kilen 1 och 2, samt del av Sundbyberg 2:4, 2:7, 2:9, 2:10 och 2:17.
Diarienummer KS-0245/2018

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter med inslag av lokaler i gatunära lägen i samband med järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad. Detaljplanen kommer även möjliggöra allmän plats med utökad gatustruktur samt en ny bro till Annedal.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 25 juni och 5 september 2022 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.
Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor.

Planärendet i sin nuvarande form startade den 12 mars 2018 i samband med att även planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes i kommunstyrelsen.


Förstora bilden

Kartan visar planområdets avgränsning.

Förstora bilden

Volymstudie som är underlag till detaljplanens exploateringsförslag. Illustration Belatchew Arkitekter.

Förstora bilden

Visionsbild för Järnvägspromenaden med ny bebyggelse inom Västra delen. Illustration Belatchew Arkitekter.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Planområdet.