Prästgårdsgatan, Tallgatan - bostäder

Påbyggnad av bostäder samt uppförande av nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan, Tallgatan i Centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0512/2016.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder, förskola, kontor och centrumverksamhet. Detaljplanen ger möjlighet att bebygga fastigheten med ett nytt bostadshus med förskola alternativt centrumverksamhet i nedre plan vid Tallgatan, samt att bygga till befintligt bostadshus utmed Prästgårdsgatan med bostäder och lokaler genom en utökad byggrätt dels mot gatan, dels med en högre byggnadsdel.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd mellan 6 november och 17 december 2021 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 december 2016 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Bildhuggaren 11 i centrala Sundbyberg.

Detaljplaneförslag, vy från Ekenbergsvägen.Förstora bilden

Detaljplaneförslag, vy från Ekenbergsvägen. Bild: Liljewall arkitekter.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Planområdet markerat i rött.Förstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.