Prästgårdsgatan, Tallgatan - bostäder

Påbyggnad av bostäder samt uppförande av nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan, Tallgatan i Centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0512/2016.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder, förskola, kontor och centrumverksamhet. Detaljplanen ger möjlighet att bebygga fastigheten med ett nytt bostadshus med förskola alternativt centrumverksamhet i nedre plan vid Tallgatan, samt att bygga till befintligt bostadshus utmed Prästgårdsgatan med bostäder och lokaler genom en utökad byggrätt dels mot gatan, dels med en högre byggnadsdel.

Skede

Mellan 6 november och 17 december 2021 pågår samråd om detaljplaneförslaget, och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Välkommen på samrådsmöte
Samrådsmöte ordnas 23 november 2021 mellan kl. 15.00 och 17.00 i Folkets hus i Sundbyberg. Välkommen och bidra med dina synpunkter!

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:
• Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
• Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast den 17 december 2021 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till:
Sundbybergs stad
Stadsbyggnadsavdelningen
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.
Ange diarienummer KS-0512/2016 på skrivelsen.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 december 2016 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Bildhuggaren 11 i centrala Sundbyberg.

Detaljplaneförslag, vy från Ekenbergsvägen.

Detaljplaneförslag, vy från Ekenbergsvägen. Bild: Liljewall arkitekter.

Senast uppdaterad 4 november 2021