Hamngatan 33 centrala Sundbyberg - bostäder och centrum

Bostäder i befintlig byggnad, samt bostäder och centrumverksamhet i ny byggnad, inom fastigheten Hamnen 8 i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0053/2015.

Förslaget

Detaljplanen ger möjlighet att bebygga fastigheten med ett nytt flerfamiljshus med inslag av centrumverksamheter vid Hamngatan/Landsvägen samt att omvandla befintlig industribyggnad till bostäder. Den nya byggnaden ska markera entrén till Sundbyberg, åstadkomma ett tillskott i stadsbilden samt berika stadslivet. Sammanhanget mellan gammalt och nytt ska stärkas och särskild hänsyn till befintliga kulturvärden ska tas vid omdaning av befintlig fabriksbyggnad från 1800-talets slut. Planförslaget möjliggör för cirka 75-90 lägenheter och/eller 200-1200 kvm lokaler för centrumverksamhet. Fastighets AB Förvaltaren är fastighetsägare och bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt.

Skede

Under perioden 10 mars till 3 april 2020 var förslaget ute på granskning och det gavs tillfälle att lämna synpunkter.

Nästa skede i planprocessen är antagande.

Ta del av planhandlingar och utredningar under rubriken Relaterat Innehåll.

Bakgrund

Dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige 30 september 2013 § 281, att påbörja detaljplanearbete för bostäder inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg. Detaljplanen grundar sig på det vinnande förslaget ”Hamnkvarteret” från en projekttävling med fyra inbjudna arkitektteam grundat på en öppen prekvalificering.

Förstora bilden

Vy från Bällsta bro. Illustration: Jägnefält Milton.

Illustrationsplan HamnenFörstora bilden

Illustrationsplan. Illustration: Jägnefält Milton.

Förstora bilden

Vy från söder. Illustration Jägnefält Milton.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Den röda markeraringen visar planområdet.Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdet.